TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

1 października 2010. w Szczecinie podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anna Wypych-Namiotko uczestniczyła w pierwszym spotkaniu przedstawicieli państw regionu i instytucji UE, otwierającego projekt „Stworzenie sieci centrów doskonalenia i kształcenia morskiego”. Celem konferencji jest wskazanie kierunku rozwoju projektu, z jednoczesnym uwzględnieniem potrzeb i wyzwań dla edukacji morskiej tak w regionie jak i w całej Unii.

Projekt flagowy „Stworzenie sieci centrów doskonalenia i kształcenia morskiego” jest częścią Planu Działania załączonego do unijnej Strategii Rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego, opracowanej przez Komisję Europejską na podstawie mandatu udzielonego jej przez Radę Europejską w konkluzjach z 14 grudnia 2007 r. W Planie Działania wyodrębniono 15 obszarów priorytetowych przyporządkowanych czterem głównym filarom Strategii: ochrona środowiska, dobrobyt, dostępność i atrakcyjność, bezpieczeństwo.

Komisja Europejska przedstawiła zarys modelu zarządzania Strategią i przyjęła na siebie rolę koordynatora procesu oraz jest odpowiedzialna za przygotowanie corocznych raportów z wdrażania Planu Działania. Pierwszy przegląd z realizacji działań strategii jest planowany na rok 2011 podczas polskiej Prezydencji.

Faktyczna realizacja Strategii odbywa się poprzez implementację projektów flagowych, których jest około 80. Każdy z projektów flagowych musi mieć swojego lidera. Liderem może być państwo członkowskie lub organizacja międzynarodowa. Department Transportu Morskiego i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Infrastruktury jest instytucją wiodącą w realizacji projektu flagowego „Stworzenie sieci centrów doskonalenia i kształcenia morskiego” (Create a network of centers of excellence for maritime training) zawartego w priorytecie 13.: “To become a leading region in maritime safety and security” z czwartego filaru “Bezpieczeństwo”.

Celem projektu jest stworzenie sieci współpracy centrów szkoleniowych kształcących kadry morskie. Założeniem jest, iż w ramach tej sieci wprowadzony zostanie zharmonizowany system kształcenia morskiego w regionie Morza Bałtyckiego a następnie w całej Unii Europejskiej, aż do utworzenia Europejskiej Akademii Morskiej. Jednocześnie realizowany będzie cel wprowadzenia „Świadectwa Doskonałości” (certificate of excellences), jako wyznacznika wspólnych norm i zakresu programów nauczania w morskim szkolnictwie wyższym i ośrodkach szkoleniowych zrzeszonych w „sieci”.

Ujednolicenie systemu edukacji morskiej w regionie a następnie w całej Unii ma rozszerzyć zakres prowadzonej edukacji morskiej poza kształcenie marynarzy przy jednoczesnym zapewnieniu tym ostatnim możliwości kontynuacji kariery na lądzie, „long-life learning”. W procesie realizacji tego ambitnego planu głos pracodawców niezbędny jest, gdyż osiągniecie celu musi być wynikiem trilogu pomiędzy administracjami morskimi państw regionu, akademiami i pracodawcami. Mamy nadzieję, że dzięki tej trójstronnej współpracy uda nam się, jako liderowi, uzyskać najpełniejszy obraz pożądanego, szerokiego modelu kształcenia poprzez połączenie: dostępnych możliwości edukacyjnych, koniecznych wymogów narodowych i międzynarodowych oraz potrzeb rynku pracy.