TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

* Przeładunki: 21,4 mln ton * 2011 rokiem kolejnych inwestycji

 • Morza i Oceany
 • Kategoria: Port Szczecin

Czytaj więcej: * Przeładunki: 21,4 mln ton * 2011 rokiem kolejnych inwestycjiJarosław Siergiej, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S. A. „Rynek przewozów morskich, światowe i lokalne trendy ulegają cały czas zmianom, dlatego też nasz zespół portowy stara się sprostać zmieniającej się sytuacji poprzez podejmowanie wyzwań związanych z realizacją obszernego planu inwestycyjnego, pozyskiwaniem nowych ciągów ładunkowych i coraz lepszą obsługą klienta. Nie zapominamy również o wzrastającej konkurencyjności ze strony portów w Gdańsku, Gdyni, jak i portów niemieckich, głównie w Rostocku, które także obsługują wspólne zaplecze transportowe obszaru Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji, czy też wschodnich Niemiec”

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA dobrze spełnia swoje zadanie polegające na przystosowywaniu portów do zmieniających się warunków gospodarczych, prawnych czy społecznych. Wbrew wszelkim obawom przeładunki w obu portach w roku 2011 osiągnęły wyższy poziom, jeśli porównamy je do roku 2010. Zanotowano 2,5 procentowy wzrost; łącznie przeładunki wyniosły 21,4 mln ton. Mimo, że w niektórych grupach ładunkowych zanotowano spadek, zostało to zrekompensowane przez wzrosty przeładunku w innych grupach takich jak: inne masowe, ładunki drobnicowe, ropa i jej przetwory. Dobry wynik zanotowano w przeładunkach drobnicy w Terminalu Promowym w Świnoujściu.


 - Bez wątpienia rok 2011 można nazwać kolejnym rokiem inwestycji. Rozpoczęta modernizacja infrastruktury drogowej i kolejowej w Szczecinie i w Świnoujściu zdecydowanie poprawi dostępność obu portów i jakość obsługi. Inwestycja będzie miała również pozytywny wpływ na bezpieczeństwo oraz organizację pracy w obu portach. Ukończenie prac zaplanowane jest na rok 2014, a całość inwestycji opiewa na kwotę prawie 200 mln zł. W 2011 roku budowa portu zewnętrznego weszła w kolejną fazę realizacji. Zakres za który jest odpowiedzialny Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. zostanie ukończony w roku obecnym – mówi Jarosław Siergiej, prezes ZMPSiŚ S.A.

Ogromne znaczenie dla portów mają działania przedsiębiorstw przeładunkowych podejmowane dla poprawienia konkurencyjności oferty usługowej, które uruchomiły dwa duże, nowoczesne magazyny płaskiego składowania dla zboża i produktów zbożowych wraz z wydajnymi urządzeniami przeładunkowymi, podjęły współpracę z ZMPSiŚ SA w zakresie rozwoju terminala kontenerowego. Do tejże poprawy przyczyniają się również nowi inwestorzy: w końcowej fazie budowy znajduje się terminal przeładunku kwasu siarkowego, w 2012 planowane jest rozpoczęcie dwóch niezależnych inwestycji na ZCLu.


 - W roku 2012 oprócz kontynuowania inwestycji planowane jest rozpoczęcie dwóch ważnych projektów inwestycyjnych: przebudowa nabrzeży w północnej części Półwyspu Ewa w Szczecinie oraz budowa stanowiska nr 1 w bazie promowej w Świnoujściu. Warto tu przypomnieć, że w najbliższych latach Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście planuje inwestycje na ponad 690 mln zł, przez co staje się największym inwestorem w naszym województwie. Jak wszyscy widzimy dzięki takiej polityce inwestycyjnej Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. nasze porty nabierają coraz większego znaczenia na międzynarodowej mapie Europy, jako ważny węzeł transportowo-logistyczny. Stają się coraz bardziej nowoczesne i konkurencyjne, oferujące swoim kontrahentom kompleksowe usługi przeładunkowe – stwierdził Jarosław Siergiej.

ZMPSiŚ S. A. DB Port Szczecin i Bulk Cargo Port Szczecin w jednym projekcie za 4,2 mln zł.

 • Morza i Oceany
 • Kategoria: Port Szczecin

Czytaj więcej: ZMPSiŚ S. A. DB Port Szczecin i Bulk Cargo Port Szczecin w jednym projekcie za 4,2 mln zł.„Podniesienie kwalifikacji pracowników branży obsługi portów – szansą na rozwój regionu” - to dwuletni projekt szkoleniowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1

Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu wynosi ponad 4, 2 mln zł. Projekt, w całości dedykowany przedsiębiorstwom portowym oraz ich pracownikom, to wynik konsultacji i zawiązania ścisłej współpracy Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., DB PORT SZCZECIN Sp. z o.o. oraz Bulk Cargo – Port Szczecin Sp. z o.o. z Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp. z o.o. z

W konferencji wzieli udział : ze strony projektodawcy Daniel Owczarek (od lewej na zdjęciu) – Prezes Zarządu Zachodniopomorskiej Grupy Doradczej Sp. z o.o.; ze strony beneficjentów projektu Jarosław Siergiej – Prezes Zarządu Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., Bogusław Trzciński – Prezes Zarządu Bulk Cargo-Port Szczecin Sp. z o.o., i Manfred Michel – Prezes Zarządu DB Port Szczecin Sp. z o.o.
Współpraca między firmami rozpoczęła się w połowie 2011 roku, od kompleksowego zbadania potrzeb szkoleniowych największych firm portowych. Na podstawie uzyskanych wyników badań ZGD przy wsparciu swoich partnerów stworzyła kompleksowy projekt szkoleniowy, którego nadrzędnym celem jest podniesienie konkurencyjności Spółek z branży portowej poprzez wzrost wiedzy, kwalifikacji oraz umiejętności pracowników.
Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, na które składają się m. in.: podniesienie umiejętności interpersonalnych pracowników spółek, wzrost poziomu wiedzy kadry zarządzającej z zakresu marketingu, obsługi klienta, księgowości, finansów, stosowania prawa, ochrony środowiska, a także podniesienie umiejętności komputerowych i językowych pracowników portów oraz nabycie uprawnień w zakresie technicznych kursów związanych z obsługą maszyn i pojazdów.
Realizacja dwuletniego programu szkoleniowego (zakończenie projektu przewidziane jest na 31. grudnia 2013 roku) obejmuje realizację szeregu szkoleń i kursów, na które składać się będą m.in.: szkolenia miękkie, szkolenia z zakresu marketingu, szkolenia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem dla kadry zarządzającej, strategia zarządzania zasobami ludzkimi, szkolenia z zakresu stosowania prawa, szkolenia finansowo-księgowe, szkolenia z zakresu ochrony środowiska, kursy techniczne, kursy nauki języka obcego, szkolenia ICT.
Zarządzającym projektem będzie Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., której zadaniem w okresie trwania projektu obok kompleksowej, profesjonalnej i rzetelnej organizacji szkoleń będzie także rozliczenie projektu oraz dbanie o promocję podjętej współpracy z beneficjentami projektu.
Jest to pierwszy tak duży projekt realizowany wspólnie przez podmiot zarządzający portami - Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. oraz spółki operatorskie, jakimi są DB Port Szczecin Sp. z o.o. i Bulk Cargo-Port Szczecin Sp. z o.o.
W ramach projektu partnerzy zadeklarowali udział w szkoleniach możliwie jak największej grupy swoich pracowników. Realizacja projektu to kolejny krok na drodze sukcesywnego podnoszenia kwalifikacji kadry, a tym samym zwiększania konkurencyjności i podnoszenie wartości naszych portów. Od wielu lat z sukcesem Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA oraz każda spółka portowa indywidualnie realizuje różne programy szkoleniowe, teraz będą to robić wspólnie.

Uczestnictwem w projekcie wszyscy partnerzy w praktyce realizują strategię ukierunkowaną na człowieka, którego wiedza i kwalifikacje stanowią źródło sukcesu naszych przedsiębiorstw, a w konsekwencji przełożą się na ich efektywność oraz wpłyną dodatni na rozwój usług portowych i logistyczno-spedycyjnych w regionie.

- Jest to ważne wydarzenie dla naszych trzech firm, czyli ZMPSiŚ, DB Port Szczecin i Bulk Cargo – Port Szczecin. Uczestniczymy bowiem w projekcie, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu wynosi 4,2 mln zł. a wkład własny 1,5 mln zł. Oczywiście jest to efekt naszych, wcześniejszych, wspólnych działań, zapoczątkowanych w połowie 2011 roku. Nadrzędnym celem projektu jest podniesienie konkurencyjności naszych spółek w branży portowej poprzez wzrost wiedzy, kwalifikacji oraz umiejętności pracowników – powiedział Jarosław Siergiej – Prezes Zarządu Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

- Ten dwuletni program szkoleniowy potrwa do 31 grudnia 2013 roku i składa się z kilkunastu szkoleń począwszy od marketingowego poprzez stosowanie prawa, finansowo-księgowego a zakończywszy na szkoleniu ICT. W sumie przeszkolimy 425 pracowników: blisko 200 z ZMPSiŚ S. A., 100 osób z DB Port i ponad 130 z Bulk Cargo – Port Szczecin. – stwierdził Daniel Owczarek – Prezes Zarządu Zachodniopomorskiej Grupy Doradczej Sp. z o.o.;

- Nadeszły takie czasy, kiedy trzeba szkolić pracowników. Nie mogę wykonywać jednej czynności czy skupiać się na jednej specjalności. Od nas wymaga się dzisiaj wszechstronności. Temu służy ten projekt szkoleniowy – mówi Bogusław Trzciński – Prezes Zarządu Bulk Cargo-Port Szczecin Sp. z o.o.,

- Super się stało, że trzy portowe największe spółki podjęły się realizacji takiego projektu. Staniemy się bardziej konkurencyjni w świecie przeładunków. Tempo rozwoju nie pozwala na stanie w miejscu, musimy podnosić swoje i innych kwalifikacje. Tylko w ten sposób podniesiemy konkurencyjność i wartość portów - stwierdził Manfred Michel – Prezes Zarządu DB Port Szczecin Sp. z o.o.

B. Tychowski

Bez Szczecina nie ma Berlina

 • Morza i Oceany
 • Kategoria: Port Szczecin

- Jak to jest z tym Berlinem? Czy on faktycznie jest zapleczem dla portu w Szczecinie?

 - Berliner Hafen- und Lagerhausgesellschaft mbH (BEHALA) od wielu lat współpracuje portami w Szczecinie i Świnoujściu. Są one dla nas bardzo ważnym partnerem logistycznym. Bardzo wyraźnie dostrzegamy możliwość zaistnienia portu szczecińskiego jako hubu i bardzo ważnego miejsca obsługi ładunków do / z aglomeracji berlińskiej w różnorodnych układach transportowych.

Rozmawiamy ze szczecińskim operatorem przeładunkowym PCC Port Szczecin. Nasze kontakty handlowe i rozmowy pokazały, że konieczne jest stworzenie „dedykowanych” ofert pod konkretnych klientów i gestorów ładunków. Odbyłem już rozmowę z Markiem Neauvelearsem wiceprezesem PCC Port Szczecin, której konsekwencją będzie opracowanie takiej właśnie oferty. Doskonałym przykładem sprawdzonego ciągu logistycznego pomiędzy nami a portem w Szczecinie jest fiński papier, który do Szczecina dociera bezpośrednio od producenta z Finlandii, a następnie barkami przewożony jest do Berlina.

Duże szanse na rozwój transportu na śródlądowym szlaku wodnym pomiędzy Szczecinem a Berlinem da budowa nowej podnośni barkowej w Niederfinow. Jej parametry pozwolą na korzystanie z tej trasy większych zestawów barkowych.

- BEHALA i Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. mają podpisane porozumienie o współpracy? Jakie korzyści wynikają z niego dla obu portów?

 - Umowa pomiędzy Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. i BEHALĄ spełnia ważną rolę. Na jej podstawie następuje wzajemna wymiana informacji, a także ma miejsce wzajemne reprezentowanie istotnych interesów obu portów. Przy okazji rozmów handlowych z kontrahentami podkreślamy zawsze ważną rolę jaką spełnia Szczecin w rejonie bałtyckim oraz to, że port szczeciński jest dla nas najbliższym geograficznie portem morskim.

 - Jaka jest strategia rozwoju BEHALI ?

 - Porty berlińskie rozwijają się pozytywnie mimo kryzysu. W maju uruchomione zostało  połączenie kolejowe w postaci pełnego składu kursującego z Berlina do Krefeld, z możliwością dalszego transportu towarów drogą wodną do Antwerpii i Rotterdamu. Również to połączenie oferowane jest w aspekcie dalszego transportu towarów, aż do Szczecina i dalej.

Z końcem lipca uruchamiamy natomiast pod własnym zarządem połączenie wodne z Hamburga do Berlina.

Zdjęcia: Marek Czasnojć

Piotr Zalewski triumfatorem konkursu

 • Morza i Oceany
 • Kategoria: Port Szczecin

Czytaj więcej: Piotr Zalewski triumfatorem konkursu Znane są już wyniki konkursu organizowanego przez ZMPSiŚ S.A. dotyczącego wykonania projektu graficznego reklamy wielkoformatowej promującej inwestycję Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. pn.: „Budowa nabrzeża w porcie zewnętrznym w Świnoujściu” współfinansowaną przez Unię Europejską w ramach Program energetycznego na rzecz naprawy gospodarczej (European Energy Programme for Recovery).

Zadanie stworzenia projektu skierowane było głównie do mieszkańców Szczecina i Świnoujścia, w tym młodych grafików i projektantów. Konkurs polegał na wykonaniu jak najciekawszego i tematycznie związanego z naszą inwestycją, projektu graficznego reklamy.

Na konkurs wpłynęło wiele ciekawych i niebanalnych projektów reklam. Komisja konkursowa dokonała oceny wszystkich prac i zdecydowała, iż najlepszą pracę zgłosił Pan Piotr Zalewski i to właśnie on z rąk Jarosława Siergieja, Prezesa Zarządu Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, w dniu 19 grudnia w siedzibie Spółki odebrał nagrodę rzeczową w postaci iPada. Jury doceniło jego ciekawy pomysł na przedstawienie Inwestycji „Budowa nabrzeża w porcie zewnętrznym w Świnoujściu” w czysto graficznej formie, dynamizm kolorów, spójność i czytelność oraz wysoką jakość pracy. Pana Piotra w nagrodę czeka jeszcze uczestnictwo w uroczystościach związanych z zawinięciem do portu pierwszego statku oraz wejście na budowę.
Laureatowi serdecznie gratulujemy, a pozostałym uczestnikom konkursu jeszcze raz dziękujemy za zainteresowanie i nadesłane prace.
Powyżej prezentujemy nagrodzoną pracę w postaci wizualizacji jej wykorzystania na budynku Chłodni Szczecińskiej, znajdującym się przy nabrzeżu Polskim w porcie w Szczecinie. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych mieszkańcy Szczecina już w styczniu będą mogli osobiście obejrzeć reklamę, widoczną z tarasów Wałów Chrobrego czy Trasy Zamkowej.

 
LIST GRATULACYJNY

dla Szanownego Pana
Piotra Zalewskiego

W związku z wygraną w konkursie na projekt graficzny wielkoformatowej reklamy promującej inwestycję pn. „Budowa nabrzeża w porcie zewnętrznym w Świnoujściu”.

Pańska praca urzekła nas ciekawym sposobem zaprezentowania w czysto graficznej formie naszej Inwestycji „Budowa nabrzeża w porcie zewnętrznym w Świnoujściu”, zastosowaniem odważnych kolorów, spójnością i czytelnością przekazu. Był to niewątpliwie najbardziej oryginalny projekt.

Myślę, że może być Pan dumny ze swojej pracy, której efekty już niebawem będą mogli oglądać wszyscy mieszkańcy Szczecina na budynku Chłodni Szczecińskiej, znajdującym się przy nabrzeżu Polskim w porcie w Szczecinie.

Życzę Panu dalszych sukcesów na polu zawodowym, jaki i w życiu osobistym, aby Pańskie ciekawe pomysły były realizowane w dużych projektach, takich jak nasza Inwestycja.

W imieniu Zarządu Spółki oraz Komisji Konkursowej
Jarosław Siergiej
Prezes Zarządu
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA

Szczeciński port w Hamburgu

 • Morza i Oceany
 • Kategoria: Port Szczecin

Czytaj więcej: Szczeciński port w HamburguW Hamburgu odbyły się największe i najważniejsze w Europie targi branży statków wycieczkowych Seatrade Europe i Rivercruise, w których aktywnie uczestniczyli przedstawiciele Gminy Miasta Szczecin, Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., Polsteam Shipping Agency oraz Centrum Wynajmu i Turystyki.
Po raz pierwszy na wspólnym stoisku „Cruise Poland” promowali się przedstawiciele gmin i portów Szczecina, Gdańska i Gdyni. Podczas rozmów z armatorami przedstawiono ofertę portu i miasta, zaprezentowano walory turystyczne Szczecina i okolic oraz zachęcano do odwiedzenia naszej destynacji.
Efektem uczestnictwa w targach Seatrade Europe, a także wcześniejszych wielomiesięcznych prac związanych m.in. z tworzeniem ulepszonej oferty Szczecina jako destynacji, z pewnością będą miały przełożenie na ilość zawinięć cruiserów do Szczecina w kolejnych latach. Wiadomo już, że w 2012 roku odwiedzi nas 7 pełnomorskich statków wycieczkowych.