TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Art. 118. Martwy fracht

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Prawo Morskie

Czytaj więcej: Art. 118. Martwy fracht

§ 1. Po upływie okresu ładowania i przestoju przewidzianego w umowie czarterowej albo po upływie ustalonego w umowie bukingowej terminu dostarczenia ładunku przewoźnik może według swego uznania rozpocząć podróż, choćby nawet umówiony ładunek nie został dostarczony. Przewoźnik zachowuje prawo do frachtu przypadającego również od ładunku niezaładowanego (martwy fracht).

§ 2. Należność przewoźnika z tytułu martwego frachtu ulega zmniejszeniu o sumę frachtu uzyskanego przez przewoźnika za inny ładunek przyjęty do przewozu w miejsce ładunku niedostarczonego.

Art. 53. Zadania kapitana statku

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Prawo Morskie

Czytaj więcej: Art. 53. Zadania kapitana statku

§ 1. Kapitan sprawuje kierownictwo statku i wykonuje inne funkcje określone przepisami.

§ 2. Wszystkie osoby znajdujące się na statku obowiązane są podporządkować się zarządzeniom kapitana wydanym w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na statku.

Konosament

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Prawo Morskie

Czytaj więcej: Konosament

Konosament –"bill of lading" (BOL lub B/L), morski list przewozowy, świadectwo ładunkowe potwierdzające odbiór określonego ładunku na statek i zobowiązujące przewoźnika do wydania ładunku w porcie przeznaczenia posiadaczowi konosamentu. Jest dokumentem wystawionym przez przewoźnika albo w jego imieniu przez kapitana statku lub inną osobę.

Przy spełnieniu pewnych kryteriów jest rodzajem towarowego papieru wartościowego, który może podlegać obrotowi.

Rodzaje konosamentów:

- konosament zwykły – wystawia się przy przewozie ładunku jednym statkiem bezpośrednio z portu załadowania do portu przeznaczenia

- konosament bezpośredni – obejmuje przewóz ładunku z portu załadowania do portu przeznaczenia połączony z przeładunkiem w jednym lub kilku portach podróżnych i zmianą przewoźników

- konosament przewozu kombinowanego – wystawia armator występujący w roli operatora przewozów multimodalnych CTO (Combined Transport Operator), który ponosi odpowiedzialność za ładunek, pomimo użycia do jego przewozu różnych środków transportu

- Konosament FIATA – jest wystawiany przez spedytora pełniącego rolę operatora przewozów multimodalnych MTO (Multimodal Transport Operator), który ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenia ładunku na całej trasie przewozu.

Hipoteka morska

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Prawo Morskie

Czytaj więcej: Hipoteka morska

Na statku wpisanym do rejestru okrętowego można ustanowić zastaw wpisany do tego rejestru (hipotekę morską). Do hipoteki morskiej stosuje się odpowiednio przepisy prawa cywilnego o hipotece.

Do powstania hipoteki morskiej niezbędny jest wpis do rejestru okrętowego.

Prawo uprawiania żeglugi pod polską banderą

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Prawo Morskie

Czytaj więcej: Prawo uprawiania żeglugi pod polską banderą

Żeglugę pod polską banderą może uprawiać tylko statek o polskiej przynależności.

Terenowy organ administracji morskiej, na którego obszarze działania znajduje się port rozpoczęcia podróży, może w uzasadnionych przypadkach zezwolić na wykonywanie przez czas oznaczony stałego przewozu między portami polskimi przez statek podnoszący banderę państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej.