TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Zarejestruj się na 7. Międzynarodowy Kongres Morski

Czytaj więcej: Zarejestruj się na 7. Międzynarodowy Kongres Morski

Inicjatywa trójmorza, współpraca portów, bezpieczeństwo w branży morskiej, przemysł stoczniowy, żegluga, kształcenie kadr oraz wykorzystanie nowych technologii takich jak 5G, blockchain i sztuczna inteligencja – m.in. na te tematy dyskutować będą przedstawiciele największych firm i międzynarodowych instytucji podczas 7. Międzynarodowego Kongresu Morskiego. Trwa rejestracja na to wiodące wydarzenie gospodarki morskiej w Polsce.

Wielkie debaty o przyszłości branży

Pierwszy dzień Kongresu (5 września) upłynie pod znakiem trzech debat plenarnych w szczecińskiej Operze na Zamku. Organizatorzy zaprosili na nie ekspertów z 10 krajów, w tym ministrów odpowiedzialnych za gospodarkę morską, transport, infrastrukturę i rozwój, a także szefów wiodących firm i najważniejszych, międzynarodowych organizacji skupiających branżę portową, stoczniową oraz zajmujących się rozwojem regionalnym.

Pierwsza debata poświęcona będzie inicjatywie trójmorza jako gospodarczego impulsu rozwoju Europy. Oprócz przedstawicieli branży wezmą w niej udział specjaliści zajmujący się Europą środkową i wschodnią. Druga, zatytułowana: „Od konkurencji do synergii – wizje rozwoju branży morskiej” będzie okazją do przeanalizowania możliwych form współpracy europejskich portów w świetle globalnych wyzwań. W debacie pt. „Bezpieczeństwo w branży morskiej – przyszłość, wyzwania i oczekiwania” wypowiedzą się przedstawiciele wiodących firm, organizacji i uczelni wyższych zajmujących się tym tematem w wymiarze globalnym.

Praktyczne dyskusje panelowe

Drugiego dnia (6 września), uczestnicy Kongresu spotkają się w hotelu Radisson BLU Szczecin, w którym toczyć się będą dyskusje podzielone na trzy bloki tematyczne: Żegluga, porty i stocznie, Innowacje oraz Edukacja. Tematy paneli dyskusyjnych nawiązywać będą do aktualnych zjawisk i problemów, z jakimi do czynienia ma branża morska. Są wśród nich np. kwestie paliw alternatywnych w transporcie morskim w świetle ograniczania emisji oraz przyszłości autonomicznych jednostek pływających. Nie zabraknie również dyskusji poświęconych przemysłowi stoczniowemu, działalności portowej i branży konstrukcji stalowych.

Wpływ morza na polską i europejską gospodarkę omówiony zostanie podczas rozmów o atrakcyjności inwestycyjnej regionu Morza Bałtyckiego oraz planowaniu przestrzennym w obszarach morskich.

Blockchain, 5G, sztuczna inteligencja, jednostki autonomiczne...

Program tegorocznego kongresu obfituje w tematy związane z wykorzystaniem nowych technologii w gospodarce morskiej. Wydarzenie będzie świetną okazją do rozmów z ekspertami zajmującymi się blockchainem, 5G, sztuczną inteligencją, rzeczywistością wirtualną i nowoczesnymi technikami multimedialnymi wykorzystywanymi w szkoleniach załóg oraz edukacji studentów uczelni morskich.

Kongres Morski jak co roku ma praktyczny i aktualny wymiar. Efektem obrad i rozmów jest ogólnodostępna publikacja pt. „Wnioski i postulaty”, która podsumowuje i skupia najważniejsze kwestie poruszane podczas dyskusji.

Aktualne informacje na temat Kongresu:

www.kongres-morski.pl

 

Spotkania ws. projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Różne

Czytaj więcej: Spotkania ws. projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich

W pierwszym tygodniu czerwca 2019 r. odbyły się w Warszawie dwa spotkania, na których administracja morska wraz z wykonawcą projektu planu (konsorcjum Instytutu Morskiego w Gdańsku oraz Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego), zaprezentowali przebieg prac planistycznych oraz ich wynik – końcową wersję pierwszego w historii projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich.

Plan zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich jest jednym z projektów strategicznych przyjętych przez Radę Ministrów w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) dla obszaru: Instytucje prorozwojowe i strategiczne zarządzanie rozwojem. Opracowywany obecnie przez dyrektorów urzędów morskich projekt pn. Projekt planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1:200, jest kluczowym elementem służącym realizacji wspomnianego strategicznego projektu SOR. Projekt planu jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój.

W dniach 4-5 czerwca br. odbyło się trzecie międzynarodowe spotkanie konsultacyjne w ramach opracowywania projektu planu, zorganizowane zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE z dnia 23 lipca 2014 r. ustanawiającą ramy planowania przestrzennego obszarów morskich oraz wytycznymi grupy roboczej HELCOM-VASAB ds. morskiego planowania przestrzennego dotyczącymi współpracy transgranicznej. Za tę współpracę odpowiada minister właściwy do spraw gospodarki morskiej.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich państw regionu Morza Bałtyckiego, poza Estonią. Poszczególne państwa reprezentowały osoby odpowiedzialne za proces morskiego planowania przestrzennego w swoich krajach. Takie spotkania, jak i współpraca w ramach grupy roboczej HELCOM-VASAB ds. morskiego planowania przestrzennego, mają na celu wypracowanie spójności morskich planów zagospodarowania przestrzennego na Morzu Bałtyckim.

Uczestnicy spotkania byli pod wrażeniem liczby konsultacji polskiego projektu planu, jakie zostały przeprowadzone, a także liczby wniosków, jakie zostały przeanalizowane. Stwierdzili także, że polskie podejście do morskiego planowania przestrzennego oraz organizowania konsultacji projektu planu, stanowi inspirację dla działań podejmowanych w ich krajach w tym zakresie.

6 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyło się czwarte krajowe spotkanie konsultacyjne – konferencja końcowa w ramach opracowywania projektu planu i prognozy oddziaływania projektu planu na środowisko. W spotkaniu wzięło udział blisko 200 osób: przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, administracji rządowej, samorządowej oraz pozostałych interesariuszy, reprezentujących różne obszary zainteresowań.

Na konferencji zaprezentowano końcową wersję projektu planu, który na jesieni 2019 r. zostanie przekazany ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej w celu przyjęcia planu w formie rozporządzenia. Biorąc pod uwagę fakt, że w okresie od 2016 r., tj. opracowania studium uwarunkowań projektu planu, do 2019 r., do projektu planu zostało zgłoszonych łącznie 2053 wniosków przez 232 interesariuszy, konferencja kończąca była bardzo ważnym elementem całego procesu morskiego planowania przestrzennego. Administracja morska oraz wykonawcy projektu planu i prognozy oddziaływania planu na środowisko odpowiadali na liczne pytania zainteresowanych, dotyczące konkretnych postanowień zawartych w obydwu dokumentach. Dzięki żywemu zainteresowaniu oraz rzeczowym pytaniom uczestników, spotkanie było owocne i przebiegło w dobrej atmosferze.

 

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Ubezpieczenie społeczne marynarzy: ważny wyrok TSUE z dnia 08.05.2019 roku

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Polskie nowości

Czytaj więcej: Ubezpieczenie społeczne marynarzy: ważny wyrok TSUE z dnia 08.05.2019 roku

W dniu 08 maja 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu wydał wyrok w przedmiocie ustalenia sytuacji ubezpieczeniowej osób pracujących poza granicami kraju. Orzeczenie Trybunału jest niezwykle istotne dla osób wykonujących pracę na statkach, bowiem rozstrzyga ono zgodnie z jakimi przepisami marynarz mający miejsce zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej powinien opłacać składki na ubezpieczenie społeczne.

Ustalenie miejsca podlegania ubezpieczeniom społecznym nastręczało wielu problemów w praktyce, czego wyrazem była konieczność zwrócenia się z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości i dokonania wykładni przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Podstawa prawna

Od dnia przystąpienia Polski do UE polski system zabezpieczenia społecznego podlega koordynacji tj. dostosowania i łączności z systemami zabezpieczenia społecznego UE. System zabezpieczenia społecznego został uregulowany w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 166 z 30.04.2004 r., str. 1, z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009 r., str. 1, z późn. zm.). W tym miejscu należy wskazać, że ww. przepisy obowiązywały w Państwach Członkowskich UE do 27 czerwca 2012 r., natomiast w stosunku do Szwajcarii zaczęły obowiązywać od 1 kwietnia 2012 r a do Państw EOG od 1 czerwca 2012 r.

Od dnia 28 czerwca 2012 r. we wszystkich Państwach Członkowskich zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 465/2012 z dnia 22 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 (Dz. Urz. UE L 149 z 08.06.2012 r., str. 4). Ww. przepisy zostały przyjęte przez Państwa EOG w dniu 2 lutego 2013 r. Jednakże, Szwajcaria w dalszym ciągu stosuje przepisy rozporządzeń 883/2004 i 987/2009 przed zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie 465/2012.

Tytuł II rozporządzenia nr 883/2004 zawiera normy dotyczące ustalania mającego zastosowanie ustawodawstwa z zakresu zabezpieczenia społecznego i obejmuje art. 11–16 tego rozporządzenia. Zgodnie z art. 11 tego rozporządzenia, zatytułowanym „Zasady ogólne”:

„1. Osoby, do których stosuje się niniejsze rozporządzenie, podlegają ustawodawstwu tylko jednego państwa członkowskiego. Ustawodawstwo takie określane jest zgodnie z przepisami niniejszego tytułu. […]

3. [Z zastrzeżeniem przepisów] art. 12 do 16:

a) osoba wykonująca w państwie członkowskim pracę najemną lub pracę na własny rachunek podlega ustawodawstwu tego państwa członkowskiego;

b) urzędnik służby cywilnej podlega ustawodawstwu państwa członkowskiego, jakiemu podlega zatrudniająca go administracja;

c) osoba otrzymująca zasiłek dla bezrobotnych zgodnie z przepisami art. 65 na podstawie ustawodawstwa państwa członkowskiego zamieszkania podlega ustawodawstwu tego państwa członkowskiego;

d) osoba powołana lub odwołana ze służby w siłach zbrojnych lub służby cywilnej w państwie członkowskim podlega ustawodawstwu tego państwa członkowskiego;

e) każda inna osoba, do której nie mają zastosowania przepisy lit. a) do d), podlega ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym ma miejsce zamieszkania, bez uszczerbku dla innych przepisów niniejszego rozporządzenia, gwarantujących jej świadczenia na podstawie ustawodawstwa jednego lub kilku innych państw członkowskich.

4. Do celów stosowania przepisów niniejszego tytułu praca najemna lub praca na własny rachunek wykonywana normalnie na pokładzie statku na morzu pod banderą państwa członkowskiego uważana jest za pracę wykonywaną w tym państwie członkowskim. Jednakże osoba zatrudniona na pokładzie statku pod banderą państwa członkowskiego, a otrzymująca wynagrodzenie za taką pracę od przedsiębiorstwa lub osoby, których siedziba lub miejsce prowadzenia działalności są w innym państwie członkowskim, podlega ustawodawstwu tego ostatniego państwa członkowskiego, jeżeli zamieszkuje w tym państwie. […] […]”.

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości

Sprawa rozpatrywana przez Trybunał dotyczyła obywatela Łotwy, mającego miejsce zamieszkania na Łotwie, który od sierpnia do grudnia 2013 r. pracował jako steward dla Oceanwide Offshore Services B.V., spółki z siedzibą w Holandii. Marynarz wykonywał tę pracę na pokładzie statku pływającego pod banderą Bahamów, który w rozpatrywanym okresie pływał na niemieckiej części szelfu kontynentalnego Morza Północnego. Niderlandzkie organy podatkowe wydały wobec obywatela Łotwy decyzję podatkową za rok 2013 o ustaleniu wymiaru podatku dochodowego i składek na zabezpieczenie społeczne.

Marynarz odwołał się od wydanej decyzji podnosząc, iż nie był objęty systemem zabezpieczenia społecznego w Holandii. Rozpoznający sprawę na skutek odwołania Sąd Najwyższy Niderlandów powziął określone wątpliwości i postanowił zawiesić postępowanie oraz zwrócić się do Trybunału z pytaniem prejudycjalnym w ww. zakresie.

Celem zwrócenia się z pytaniem prejudycjalnym było ustalenie, czy art. 11 ust. 3 lit. e) rozporządzenia nr 883/2004 należy interpretować w ten sposób, że osoba – mimo iż pracuje jako marynarz dla pracodawcy mającego siedzibę w jednym z państw członkowskich, na statku pływającym pod banderą państwa trzeciego i poza terytorium Unii Europejskiej – zachowała miejsce zamieszkania w państwie członkowskim pochodzenia, jest objęta zakresem zastosowania tego przepisu, w związku z czym ustawodawstwem mającym zastosowanie do tej sytuacji jest ustawodawstwo państwa członkowskiego miejsca zamieszkania tej osoby.

W wydanym orzeczeniu Trybunał odniósł się do wcześniejszych orzeczeń podkreślając ponownie, że sama okoliczność, że pracownik świadczy pracę poza terytorium Unii, nie wystarczy, by przepisy prawa Unii dotyczące swobodnego przepływu pracowników, między innymi rozporządzenie nr 883/2004, zostały pozbawione zastosowania, pod warunkiem, że stosunek pracy zachowuje wystarczająco ścisły związek z tym terytorium. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału wystarczająco ścisły związek pomiędzy stosunkiem pracy a terytorium Unii wynika w szczególności z okoliczności, że obywatel Unii, zamieszkały w jednym z państw członkowskich, został zaangażowany przez przedsiębiorstwo mające siedzibę w innym państwie członkowskim, na którego rachunek wykonuje działalność zawodową (wyrok z dnia 19 marca 2015 r., Kik, C 266/13, EU:C:2015:188, pkt 43 i przytoczone tam orzecznictwo).

W uzasadnieniu orzeczenia Trybunał podniósł, że marynarz na statku pływającym pod banderą państwa trzeciego (tj. spoza UE), nie jest objęty również zasadą ogólną z art. 11 ust. 4 rozporządzenia nr 883/2004, wskazującą w wypadku marynarzy ustawodawstwo państwa członkowskiego bandery (zob. podobnie wyrok z dnia 19 marca 2015 r., Kik, C 266/13, EU:C:2015:188, pkt 56).

Trybunał podkreślił, iż z brzmienia art. 11 ust. 3 lit. e) rozporządzenia nr 883/2004 wynika, że „każda inna osoba, do której nie mają zastosowania przepisy lit. a) do d), podlega ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym ma miejsce zamieszkania, bez uszczerbku dla innych przepisów niniejszego rozporządzenia, gwarantujących jej świadczenia na podstawie ustawodawstwa jednego lub kilku innych państw członkowskich”. Nadto literalnej wykładni tego przepisu wynika, że prawodawca Unii użył wyrażeń ogólnych, w szczególności wyrażeń „każda inna osoba” oraz „bez uszczerbku dla innych przepisów niniejszego rozporządzenia”, w tym celu, by nadać temu art. 11 ust. 3 lit. e) charakter normy kolizyjnej domykającej system, obejmującej swoim zakresem stosowania wszystkie osoby znajdujące się w sytuacji, która nie jest konkretnie uregulowana w innych przepisach rozporządzenia, oraz by wprowadzić pełny system ustalania mającego zastosowanie ustawodawstwa. Ponadto treść tego przepisu nie zawiera żadnego ograniczenia jego zakresu zastosowania do osób nieaktywnych zawodowo.

Dodatkowo jeżeli chodzi o cele rozporządzenia nr 883/2004, należy przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem przepisy tytułu II rozporządzenia nr 883/2004, do których zaliczają się jego art. 11–16, stanowią kompletny i jednolity system norm kolizyjnych, które mają na celu nie tylko uniknięcie jednoczesnego stosowania kilku ustawodawstw krajowych i mogących z tego wyniknąć komplikacji, lecz także zapewnienie, by osoby objęte zakresem zastosowania rozporządzenia nr 883/2004 nie były pozbawione ochrony w dziedzinie zabezpieczenia społecznego z uwagi na brak ustawodawstwa, jakie miałoby zastosowanie w ich przypadku (wyroki: z dnia 14 czerwca 2016 r., Komisja/Zjednoczone Królestwo, C 308/14, EU:C:2016:436, pkt 64; z dnia 25 października 2018 r., Walltopia, C 451/17, EU:C:2018:861, pkt 41 i przytoczone tam orzecznictwo).

Trybunał orzekł, że art. 11 ust. 3 lit. e) rozporządzenia nr 883/2004 stosuje się w szczególności do osób, które nie są aktywne zawodowo (zob. podobnie wyrok z dnia 14 czerwca 2016 r., Komisja/Zjednoczone Królestwo, C 308/14, EU:C:2016:436, pkt 63). Jednakże, jak podkreślił rzecznik generalny w pkt 44, 45 opinii, wykładnia zawężająca art. 11 ust. 3 lit. e) rozporządzenia nr 883/2004, która ograniczyłaby zakres stosowania rozpatrywanego przepisu tylko do osób nieaktywnych zawodowo, wiązałaby się z ryzykiem pozbawienia osób, których nie obejmują hipotezy z art. 11 ust. 3 lit. a)–d) ani z innych przepisów tego rozporządzenia, ochrony w dziedzinie zabezpieczenia społecznego z uwagi na brak ustawodawstwa, jakie miałoby zastosowanie w ich przypadku.A zatem przepis art. 11 ust. 3 lit. e) rozporządzenia nr 883/2004 znajduje zastosowanie do wszystkich osób, które nie zostały wskazane w art. 11 ust. 3 lit. a)–d), a nie tylko tych, które są nieaktywne zawodowo. Jak podkreślił rzecznik generalny w pkt 50 opinii, wykładni tej nie podważają wyjaśnienia Komisji wspomniane w pkt 14 niniejszego wyroku ani Praktyczny poradnik dotyczący ustawodawstwa mającego zastosowanie w Unii Europejskiej (UE), Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i Szwajcarii, opracowany i zatwierdzony przez Komisję Administracyjną ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego i opublikowany w grudniu 2013 r. Nawet jeżeli dokumenty te stanowią użyteczne narzędzia wykładni rozporządzenia nr 883/2004, to nie mają one żadnej mocy wiążącej, a zatem Trybunał nie jest nimi związany przy dokonywaniu wykładni wspomnianego rozporządzenia.Trybunał odpowiadając na pytanie prejudycjalne wskazał, że w świetle ogółu powyższych rozważań na przedłożone pytanie trzeba udzielić następującej odpowiedzi: art. 11 ust. 3 lit. e) rozporządzenia nr 883/2004 należy interpretować w ten sposób, że sytuacja taka jak w sprawie w postępowaniu głównym, w której osoba – mimo iż pracuje jako marynarz dla pracodawcy mającego siedzibę w jednym z państw członkowskich, na statku pływającym pod banderą państwa trzeciego i poza terytorium Unii – zachowała miejsce zamieszkania w państwie członkowskim pochodzenia, jest objęta zakresem zastosowania tego przepisu, w związku z czym ustawodawstwem mającym zastosowanie do tej sytuacji jest ustawodawstwo państwa członkowskiego miejsca zamieszkania tej osoby.

Podsumowanie

Podsumowując wskazać należy, iż wydane orzeczenie pozwala na rozstrzygniecie wątpliwości w zakresie ustalenia podlegania ubezpieczeniom społecznym i wykluczenia możliwości zastosowania w sprawie kilku ustawodawstw. Jednocześnie wyrok Trybunału podkreśla rolę miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej jako kluczowej przesłanki, w przypadku pracy marynarza będącego obywatelem jednego z państw UE, który wykonuje pracę na statku podnoszącym banderę państwa trzeciego (tj. spoza UE).

Co najważniejsze, dzięki wydanemu orzeczeniu obywatel państwa członkowskiego nie zostanie pozbawiony ochrony wynikającej z zabezpieczenia społecznego w jego państwie zamieszkania. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma także kluczowe znaczenie dla polskich marynarzy, zabezpieczając ich przed niekorzystnymi decyzjami organów innych państw członkowskich wymuszających konieczność opłacenia składek społecznych w danym kraju. Wyrok ten ma ogromne znaczenie dla licznego grona polskich marynarzy pracujących na rzecz armatorów unijnych, ale na statkach podnoszących bandery państw spoza UE. Oczywiście wskazać należy, iż w niektórych stanach faktycznych i reżimach prawnych marynarze będą zobowiązani do zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne w innym państwie, co będzie wymagało bardzo zindywidualizowanej analizy ich sytuacji prawnej.Całkowicie odrębną kwestią pozostaje na ile polskie organy rentowe będą, w praktyce, stosowały się do zasad wynikających z omówionego powyżej wyroku TSUE.

Radca prawny - Mateusz Romowicz

Współautorką jest radca prawny Alicja Bożek.

http://www.kancelaria-gdynia.eu

www.facebook.com/Legal.Marine.Mateusz.Romowicz

Autorzy pracują w Kancelarii Radcy Prawnego Legal Consulting - Mateusz Romowicz.

 

Dobiega końca Nor-Shipping – największa w Europie konferencja branży morskiej. O czym w tym roku rozmawiano w Oslo?

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Polskie nowości

Czytaj więcej: Dobiega końca Nor-Shipping – największa w Europie konferencja branży morskiej. O czym w tym roku...

Raz na dwa lata konferencja Nor-Shipping organizowana w stolicy Norwegii przyciąga ponad 35 tysięcy specjalistów reprezentujących wszystkie sektory branży morskiej – armatorów, stocznie, dostawców usług i produktów. W tym roku kluczową kwestią omawianą na Nor-Shipping była ochrona środowiska. Nie bez powodu.

Transport nie jest ani „zielony”, ani „eko” – czy jakkolwiek chcielibyśmy to nazwać. Wręcz przeciwnie. 90 procent światowego handlu to przewozy morskie. Co roku ponad 90 tysięcy statków przepływających przez oceany spala około 2 miliardy baryłek najbrudniejszej ropy. Jak podaje Financial Times, szacuje się, że 200 największych statków produkuje tyle siarki, co wszystkie samochody na świecie łącznie. Aby przeciwdziałać skutkom ubocznym żeglugi morskiej, Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) wprowadziła niedawno – po latach długotrwałych kampanii – nowe wymogi, które mają ograniczyć zawartość siarki w paliwach z 3,5% do 0,5% już od 2020 r. W rezultacie emisja gazów cieplarnianych ma zostać do 2050 r. zredukowana o 50% w porównaniu z rokiem 2008. Szacuje się, że w ciągu najbliższych 5 lat gospodarka światowa będzie musiała przeznaczyć 1 bilion USD, aby osiągnąć cele wyznaczone przez IMO. Nic więc dziwnego, że rozmowy podczas Nor-Shipping koncentrowały się na kwestiach środowiskowych i nowych technologiach.

Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii z 2018 r., Paul Romer, podkreślił, że tylko regulacje wprowadzane przez państwa i organizacje międzynarodowe mogą zmusić branżę do zmiany. Porównał to z kampaniami nagłaśniającymi problem dziury ozonowej w latach 80-tych. Pomimo głośnych sprzeciwów różnych branż, ostatecznie regulacje wprowadzono – i sytuacja uległa poprawie. A co najważniejsze, nie był to żaden wstrząs dla gospodarki. Podobnie będzie też z nowymi wymogami IMO.

Z drugiej strony Ramez Naam, amerykański technolog pracujący wcześniej dla Microsoftu nad produktami takimi jak Outlook, Explorer i Bing, dostarczył podczas konferencji inspirującego wglądu w możliwości wdrożenia nowych technologii w najbliższych latach. Pan Naam mówił o demokratyzacji technologii i o tym, jak może to uderzyć w niektóre gałęzie branży przewozów morskich. Ponieważ ceny produkcji energii z OZE gwałtownie spadają, a cena energii pochodzącej z węgla rośnie, 25% światowych ładunków masowych (do których zalicza się transport węgla) może być zagrożonych. Na drugim miejscu jest ropa. Tempo wprowadzania samochodów elektrycznych na rynek przewozów osobowych, a wkrótce także logistyczny, poważnie zaszkodzi przewoźnikom ropy naftowej. Jak powiedział pan Naam, przemysł musi przenieść się na sąsiednie możliwe obszary działania, takie jak offshore, rybołówstwo czy akwakultura.

Na konferencji omówiono też konkretne nowe możliwości technologiczne i zagrożenia z nimi związane, takie jak problemy z akumulatorami dla statków elektrycznych i hybrydowych (zbyt niska pojemność, problematyczna integracja ze starymi typami statków), zaawansowane oprogramowanie dla statków autonomicznych, czy zastosowanie hologramów w szkoleniach.

Nor-Shipping 2019 pokazuje, że przemysł morski jest wciąż zbyt konserwatywny i nie w pełni gotowy na zmiany. Jednak jego niektórzy kluczowi interesariusze dostrzegają ogromne korzyści, jakie te zmiany mogą przynieść. I jak zauważył pan Naam – w biznesie także obowiązują prawa ewolucji. Nie ten przeżyje, kto jest najsilniejszy, ale ten, kto najlepiej przystosuje się do zmieniającego się otoczenia.

 

Mikołaj Trunin / Invest in Pomerania

Polski węgiel popłynie do Chin?

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Polskie nowości

Czytaj więcej: Polski węgiel popłynie do Chin?

Chiny: Wicepremier: jesteśmy skłonni importować więcej z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.  Chiny są skłonne zwiększyć import z krajów Europy Środkowo-Wschodniej i będą szerzej otwierać swój rynek - oświadczył w niedzielę wicepremier ChRL Hu Chunhua podczas Forum Współpracy Chiny-EŚW w portowym mieście Ningbo na wschodzie Chin.  

Do EŚW w tym ujęciu zaliczają się kraje, które współpracują z Chinami w ramach mechanizmu "17+1", m.in. Polska. Pierwotnie inicjatywa nazywała się "16+1", zanim w 2018 r. przystąpiła do niej Grecja.

Wicepremier Hu ocenił, że przystąpienie Grecji świadczy o "kondycji i witalności wielostronnej współpracy" łączącej Chiny z krajami EŚW. Wskazał przy tym na wzrost wartości wymiany handlowej pomiędzy ChRL a krajami "16", która wyniosła w ub.r. 82,2 mld dolarów.

"Chiny są skłonne kupować więcej z krajów EŚW" - oświadczył Hu, powtarzając przy tym zapowiedzi dalszego otwierania chińskiego rynku, wielokrotnie składane przez władze w Pekinie.

Wicepremier ocenił kondycję chińskiej gospodarki jako stabilną, pomimo "czynników destabilizujących" związanych z "unilateralizmem handlowym na świecie". Nie wspomniał wprost o USA, z którymi Chiny od prawie roku toczą wojnę handlową.

W sobotę w Ningbo otwarto targi produktów z EŚW, których rangę podniesiono w tym roku do krajowej. W imprezie uczestniczy 36 firm z Polski, w tym przedstawiciele branży spożywczej, kosmetycznej, jubilerskiej, modowej i logistycznej.

Ningbo, w którym mieści się pierwszy port świata pod względem tonażu ładunków, pozycjonuje się jako brama do Chin dla towarów z EŚW. Zgodnie z planem lokalnych władz import tych produktów ma się podwoić do 2020 r. Zapowiadano m.in. usprawnienie procedur celnych dla towarów z EŚW oraz subsydia dla lokalnych firm handlujących z tym regionem.

 

Z Ningbo Andrzej Borowiak 

 

Źródło: PAP