TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

„GDYNIA PORTEM GŁĘBOKOWODNYM”

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Gdynia

Czytaj więcej: „GDYNIA PORTEM GŁĘBOKOWODNYM”ZAPROSZENIE

BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy

ma zaszczyt zaprosić na konferencję

„GDYNIA PORTEM GŁĘBOKOWODNYM”.

Podczas spotkania zaprezentowany zostanie obszerny raport na temat  konieczności pogłębienia Portu Gdynia. Publikacja ta zawiera m.in. korzyści, jakie pogłębienie przyniesie krajowej gospodarce oraz makroekonomiczne konsekwencje jego zaniechania.

W spotkaniu udział wezmą m.in.:

Wojciech Szczurek - Prezydent Gdyni,

Anna Wypych-Namiotko - Wiceminister Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej,

Janusz Jarosiński - Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia,

Dr Kazimierz Szefler - Dyrektor Instytutu Morskiego w Gdańsku,

Teresa Kamińska - Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,

Krzysztof Szymborski - Prezes Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego,

Przedstawiciele Agencji Rozwoju Przemysłu,

oraz

Posłowie okręgu gdyńskiego:
Jolanta Szczypińska, Leszek Miller,

Tadeusz Aziewicz, Robert Biedroń.

(potwierdzanie obecności pozostałych gości w toku)

Konferencja odbędzie się w czwartek 1 marca 2012 r. o godz. 11:30,
w Sali Multimedialnej w siedzibie tygodnika POLITYKA
ul. Słupecka 6, Warszawa

Debatę poprowadzi red. Adam Grzeszak - Polityka

R.S.V.P.

Iga Wilczyńska

Tel.  691 475 612

e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szanowny Pan Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Szczecin

Czytaj więcej: Szanowny Pan Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin

Szczecin dnia 24 lutego 2012 r.

Szanowny Pan Piotr Krzystek
Prezydent Miasta Szczecin
Urząd Miasta Szczecin
Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin  

Szanowny Panie Prezydencie,

Dot. Przeszkód w rozwoju branży transportowej.

Postępująca integracja europejskiego rynku usług portowych zmusza port w Szczecinie do konkurowania nie tylko z tradycyjnymi, trójmiejskimi rywalami ale również z wysoko rozwiniętymi portami niemieckimi. Wydaje się, iż szansą na powodzenie w tej rywalizacji jest specjalizacja naszego portu. Już dziś wielu polskich przedsiębiorców uważa Szczecin za istotny punkt w łańcuchu dostaw towarów skonteneryzowanych.

Silna pozycja naszego portu w przedmiotowym sektorze ładunków pozwoliła na rozwój wysoko wyspecjalizowanych przedsiębiorstw przeładunkowych, przewoźniczych i spedycyjnych, płacących podatki na terenie gminy Miasto Szczecin i odgrywających istotną rolę na lokalnym rynku pracy.

Niestety, obecnie obowiązujące przepisy prawne nie tylko utrudniają, ale wręcza zagrażają  dalszemu funkcjonowaniu wspominanych przedsiębiorstw.

Zgodnie z art. 13 g ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115) za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia określonego przepisami o ruchu drogowym lub niezgodnie z warunkami podanymi w zezwoleniu wymierza się karę pieniężną, w drodze decyzji administracyjnej. Wspomnianą karę ustala się za przekroczenie dopuszczalnej wielkości parametru pojazdu. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wielkości więcej niż jednego parametru karę ustala się jako sumę wysokości kar z tytułu każdego przekroczenia. Jeżeli przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi występują na kilku osiach pojedynczych lub osiach wielokrotnych pojazdu, karę ustala się jako sumę wysokości kar z tytułu każdego przekroczenia.

Ust. 1 b stanowi z kolei, iż karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakłada się na:
 
1. podmiot wykonujący przejazd;
2. nadawcę, załadowcę lub spedytora ładunku, jeżeli okoliczności sprawy i dowody jednoznacznie wskazują, że podmiot ten miał wpływ lub godził się na powstanie naruszenia obowiązków lub warunków przewozu drogowego.
 
W myśl z kolei art. 55a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.  Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601) zabrania się nadawcy a także spedytorowi, odbiorcy, organizatorowi transportu lub innemu podmiotowi zlecającemu przewóz, zlecania przewozu drogowego przesyłki towarowej pojazdem nienormatywnym bez wymaganego zezwolenia na taki przewóz. Prawo przewozowe jest jednym z aktów, które składają się na  „obowiązki lub warunki przewozu drogowego”. Zgodnie z art.92a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874  podmiot wykonujący przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem z naruszeniem obowiązków lub warunków przewozu drogowego, podlega karze pieniężnej w wysokości od 50 złotych do 10.000 złotych za każde naruszenie. Takiej samej odpowiedzialności podlega spedytor, nadawca, odbiorca, załadowca, organizator wycieczki, organizator transportu, operator publicznego transportu zbiorowego - jeżeli okoliczności sprawy i dowody jednoznacznie wskazują, że podmiot ten miał wpływ lub godził się na powstanie naruszenia. Przepisy art. 92a, pkt 3  wprowadzają dodatkowo zapis, zgodnie z którym podczas jednej kontroli łączna suma kar nałożonych na poszczególne podmioty uczestniczące w procesie przewozu, może osiągnąć kwotę do 40.000 złotych.

Powyższe przepisy w teorii wydają się logiczne i zasadne w praktyce jednak nie tworzą spójnego systemu. Ustawa o drogach publicznych nie została bowiem zaliczona do aktów tworzących „obowiązki lub warunki przewozu drogowego” tym samym  zaś ograniczenie łącznej wysokości kar nie odnosi się do kar nałożonych na podstawie ustawy o drogach publicznych. W konsekwencji istnieje ryzyko, że  za jedno przewinienie organizator transportu (spedytor) może zostać ukarany dwukrotnie (raz na podstawie ustawy o drogach publicznych i raz na podstawie przepisów ustawy o transporcie drogowym ).

Po drugie, procedura uzyskania pozwolenia na przewóz ładunku nienormatywnego jest archaiczna i zupełnie nie przystaje do realiów rynku usług transportowych, w przypadku gdy mówimy o nieznacznych przekroczeniach wagowych (ale bez przekraczania dozwolonych wymiarów zewnętrznych).
Obecnie możliwe jest uzyskanie tylko jednorazowego zezwolenia na przejazd nienormatywny. Warunki wydawania takich zezwoleń określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych.  Trasa przewozu musi być uzgadniania ze wszystkimi zarządcami dróg, po których ma być wykonywany przewóz, zaś każdy z tych zarządców władny jest wyznaczyć odrębne warunki jego wykonywania. Przykładowo Szczeciński ZDiTM regularnie  nakłada obowiązek wykonywania przewozu tylko w godzinach nocnych (23.00-5.00) co szczególnie dezorganizuje przewozy wymagające podstawienia się w Urzędzie Celnym w celu zamknięcia procedur celnych i uzyskania pozwolenia na rozładunek towaru.  ZDiTM zezwala na przejazd po mostach i wiaduktach pod warunkiem, że nie znajdują się na nich inni uczestnicy ruchu (podkreślić należy, iż powyższy wymóg dotyczy wyselekcjonowanych obiektów o nośności zapewniającej bezpieczny przejazd).  Powyższe warunki z pewnością mają swoje uzasadnienie w przypadku dużych przekroczeń dopuszczalnych norm, ale w sytuacji kiedy normy przekroczono w minimalnym stopniu stanowią tylko i wyłącznie przeszkodę w wykonaniu przewozu oraz skutecznie dezorganizują proces transportu.

W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą  prośbą o wsparcie proponowanego przez nas pakietu rozwiązań.

Na poziomie lokalnym proponujemy:

a. wyznaczenie w obrębie Miasta Szczecin stałych tras kontenerowych (w szczególności wiodących do portu,), wykorzystywanych do przejazdu pojazdów nienormatywnych, co przyśpieszy proces uzgodnień poprzedzających wydanie zezwolenia;

b. dostosowanie warunków przewozu po szczecińskich drogach do rodzaju przewożonego ładunku nienormatywnego, w szczególności ograniczenie stosowania wymogu przewozu w porze nocnej do przypadków kiedy przewożony ładunek rzeczywiście zagraża bezpieczeństwu ruchu;   
 
c. modernizację szczecińskiej infrastruktury drogowej tak aby możliwym było wykorzystywanie jej do przejazdu pojazdów o wyższej masie całkowitej jak również pojazdów o większym nacisku osi na drogę;

Na poziomie krajowym proponujemy:

d. powołania instytucji tzw. „małego nienormatywu” tj. pojazdu, który przekracza dopuszczalne normy w zakresie wagi całkowitej lub nacisku osi na drogę o nie więcej niż 15 %, w stosunku do dopuszczalnych norm – postępowanie w przedmiocie uzyskania zezwolenia na przejazd małego nienormatywu winno być szybkie i odformalizowane – wspomniana kategoria powinna obejmować przede wszystkim przeważone w niewielkim stopniu kontenery czy niepodzielne jednostki ładunkowe jak bloki granitowe;

e. stworzenia jednolitego centralnego systemu wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych;

f. powołania sieci dróg tranzytowych, po których możliwy będzie odpłatny przejazd pojazdów nienormatywnych  bez  konieczności uprzedniego uzyskania odrębnego zezwolenia;

g. odformalizowanie procesu wydawania zezwoleń na przejazdy nienormatywne poprzez umożliwienie składania wniosków w postaci elektronicznej.     


Ufamy, iż Pan Prezydent przychyli się do naszej prośby.

Z wyrazami Szacunku,

Czytaj więcej: Szanowny Pan Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin

Czas na zmiany…

Czytaj więcej: Czas na zmiany…2 kwietnia br. internetowa gazeta informacyjno - publicystyczna Morza i Oceany wchodzi w czwarty rok funkcjonowania na medialnej mapie Polski, Europy i świata. Portal został pozytywnie zaakceptowany, nie tylko przez środowisko morskie, ale również przez inne branże, które współpracą z firmami gospodarki morskiej. Świadczą o tym wizyty i odwiedziny na stronach „Mórz i Oceanów” (średnia oglądalność od 80 do 100 tys. miesięcznie). Czytają nas, nie tylko, w Polsce, ale również poza granicami naszego kraju. Niemal na wszystkich kontynentach.
Za stworzenie internetowej gazety informacyjno-publicystycznej, której koronnym zadaniem jest propagowanie gospodarki morskiej oraz promowanie inicjatyw morskich, podejmowanych w największych miastach Polskiego Wybrzeża, niżej podpisany otrzymał od Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, dwukrotnie 2009 i 2011 r., tytuł Dziennikarza Roku Gospodarki Morskiej oraz tytuł Dziennikarza Roku 2011 Związku Miast i Gmin Morskich
W licznej korespondencji do redakcji nie brak wysokich ocen, dotyczących naszych publikacji, w tym reportaży, wywiadów, felietonów, komentarzy oraz zdjęć i filmów. Nowością na stronie jest TV Morza i Oceany. W tym zakresie dopiero się rozwijamy.
Globalnie - projekt się powiódł. Przede wszystkim dzięki firmom, które wsparły nas merytorycznie i duchowo.
Z uwagi na ogromne zainteresowanie tematyką morską, prezentowaną na naszych łamach, dokonaliśmy ogromnych zmian, właściwie całkowicie przebudowaliśmy stronę „Morza i Oceany”. W ten bowiem sposób stworzyliśmy znacznie więcej miejsca na prezentowanie artykułów oraz innych dziennikarskich form.
Mamy nadzieję, że ta, w 100 procentach, profesjonalna strona spodoba się Państwu i jeszcze chętniej będziecie nas odwiedzać.

 Z pozdrowieniami
Bogdan Tychowski
Redaktor Naczelny

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk informuje... "Bezpieczeństwo portu i statków - bezwzględny priorytet ZMPG SA "

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdańsk

Czytaj więcej: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk informuje... Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA informuje, że w związku z podpisaną umową od dnia 1 marca 2012 roku, obowiązki ochrony przeciwpożarowej jednostek poruszających się na akwenach wodnych portu będzie prowadzić Spółka "Straż Ochrony Portu Gdańsk"(SOPG).

Znajomość terenów portowych przez pracowników SOPG, gwarantuje szybkość i skuteczność reakcji na zagrożenia oraz profesjonalne przygotowanie profilaktyki zabezpieczeń. Stosowanie najnowszych technologii, ścisła współpraca ze Strażą Graniczną, Policją i Służbą Celną oraz współdziałanie z Portową Strażą Pożarną "Florian" Sp. z o.o. są atutami codziennej pracy SOPG.

Zadania portowej ochrony przeciwpożarowej "SOPG" realizować będzie na bazie specjalistycznych statków strażackich, będących własnością ZMPG SA, opierając się na doświadczonych załogach. Zarówno asysty przeładunków ropy naftowej, gazu LPG, jak i działania operacyjne w sytuacjach awaryjnych oraz utylizacja ewentualnych rozlewów otrzymają ochronę na najwyższym poziomie.

Mając na uwadze powyższe informacje należy stwierdzić, iż bezpieczeństwo portu i załóg statkowych, które jest ZMPG SA bezwzględnym priorytetem, będzie zapewnione zarówno od strony lądu ale przede wszystkim na akwenach wodnych Portu Gdańsk.

Cruisery znów przypłyną do Szczecina

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: PŻM

Czytaj więcej: Cruisery znów przypłyną do Szczecina Choć do sezonu letniego mamy jeszcze dużo czasu, jednak już teraz peżetemowska spółka Polsteam Shipping Agency przygotowuje się do przyjęcia zaplanowanych na ten rok wycieczkowców. W Szczecinie, jak zwykle będziemy gościć zarówno cruisery rzeczne, jak i te - budzące szczególny podziw - cruisery pełnomorskie.

Jeśli chodzi o zawinięcia cruiserów śródlądowych, będzie ich w tym roku w Szczecinie ponad 80. Będzie to tylko nieco mniej niż rok i dwa lata temu, gdy na odrzańskich bulwarach jednostki te cumowały około 90 razy. Jest to związane z faktem, iż jeden ze stałych bywalców Szczecina, w 2012 zostanie przesunięty na wycieczki pomiędzy Trójmiastem a Kaliningradem, a tylko na początku i na końcu sezonu będzie o pływał w okolicach Szczecina.

Wygląda więc na to, iż w sektorze wycieczkowców rzecznych szczeciński rynek jest bardzo stabilny, tzn. ci armatorzy, którzy przekonali się do rejsów przez tereny Brandenburgii, Pomorza Zachodniego oraz Meklemburgii - Pomorza Przedniego, co roku powracają tu z kolejnymi (lub tymi samymi) pasażerami, głównie narodowości niemieckiej. W mniejszej liczbie, nasz region chętnie odwiedzany jest także przez Szwajcarów, Brytyjczyków a także obywateli innych krajów Europy Zachodniej.

Wśród tegorocznych odwiedzin statków rzecznych, generalnie będą pojawiać się te jednostki, które bywały już u nas w poprzednich latach. Nowością będzie szwajcarski cruiser „Excellence Coral”, który reprezentuje nowy brand - wycieczek rzecznych o jeszcze wyższym niż zwykle poziomie luksusu. Statek ten przypłynie do Szczecina w całym sezonie 10 razy. Wcześniej wycieczkowiec ten odwiedzał nas jako „Swiss Coral” oferując „tradycyjny luksus”. Wśród pozostałych gości Szczecin odwiedzą dwie jednostki francuskiego armatora CroisiEurope : „Mona Lisa” (12 zawinięć - pasażerowie niemieccy) oraz „Victor Hugo” (4 zawinięcia - pasażerowie francuscy). Ponadto będziemy też gościć statki kilku armatorów niemieckich i szwajcarskich, m.in. „Katharina von Bora” oraz „Frederic Chopin”.

Przypomnijmy, że Szczecin znajduje się w środkowej części rejsów rzecznych cruiserów. Standardowa podróż trwa siedem dni i rozpoczyna się wyjściem statku w sobotę z Berlina. Następnie statek pokonuje Kanał Odra - Havela a po odwiedzinach w Szczecinie rejs prowadzi na niemiecką część Zalewu Szczecińskiego i Zatokę Pomorską, by zwykle zakończyć się w Stralsundzie. Dłuższa o dwa dni wersja tej wycieczki przewiduje przejazd ze Stralsundu do Sasnitz a następnie promem do Kopenhagi wraz z podróżą powrotną.

Zdarza się, że przy wysokim stanie wód (zwłaszcza w kwietniu i maju) realizowane są także rejsy cruiserami rzecznymi z Berlina do Wrocławia. Jednak ze względu na spłycenie Odry środkowej i zależność od nieprzewidywalnych warunków atmosferycznych, trasa ta jest rzadziej uczęszczana.  

Armatorzy cruiserów rzecznych, operujących w okolicach Szczecina wiele obiecują sobie po otwarciu nowej podnośni statków w Niederfinow oraz planowanej modernizacji całego szlaku Odra-Havela. Aktualnie pływające do nas wycieczkowce dostosowane są do starej podnośni (mają do 82 metrów długości), wysokości istniejących mostów i zakrętów rzecznych. Modernizacja Kanału Odra - Havela (zakończenie prac spodziewane jest na 2020 r.) umożliwi rejsy statkom do 110 metrów długości i szerokości ponad 11 metrów. Będzie miało to znaczący wpływ na zwiększenie ruchu turystycznego : obecne jednostki przewożą bowiem do 80 pasażerów, natomiast te, o zwiększonych wymiarach, będą mogły przewozić do 150 pasażerów. Aktualnie co roku na rzecznych cruiserach przypływa do Szczecina około 10 tysięcy osób.       

Jeśli chodzi o sektor cruiserów pełnomorskich, ubiegły rok był dla Szczecina (ale także dla portów Trójmiasta) dość trudny, ponieważ po dobrym 2010, kiedy to zanotowaliśmy w Grodzie Gryfa aż 12 zawinięć, w 2011 - było ich zaledwie trzy.

Na 2012 rok potwierdzonych jest sześć zawinięć, w tym jedno, po raz pierwszy, do Świnoujścia. Świnoujskie zawinięcie, które 2 maja (godz. 10-18) zainauguruje tegoroczny sezon, dotyczy największego statku pasażerskiego, jaki kiedykolwiek wpłynął do portu w Świnoujściu. Jednostka „MSC LIRICA”, której długość wynosi ćwierć kilometra, stanie przy nabrzeżu Władysława IV lub przy terminalu promowym. Na „MSC LIRICA” może podróżować 1800 pasażerów oraz 700 członków załogi. Po zawinięciu statku aż 1000-1200 osób zadeklarowało się jako chętnych do autobusowej wycieczki do Szczecina. Dlaczego więc statek bezpośrednio nie przypłynie do Szczecina ? Otóż, dla czarterującego statek liczy się jak najkrótszy czas podróży (jest tzw. short-cruise), a więc bez konieczności pokonywania toru wodnego Świnoujście-Szczecin (w obie strony).

Wycieczkowcem, który jako pierwszy zamelduje się w tym roku w Szczecinie będzie mv „AMADEA” (190 m. dł, 7 m. zanurzenia). Statek przypłynie 28 czerwca (godz. 10-16, nabrzeże Polskie) i będzie to już druga, po ubiegłorocznej, wizyta tego statku w szczecińskim porcie. Jednostka ta należy do niemieckiego armatora Phoenix Reisen - właściciela także i innego statku pasażerskiego, który zawinie do Szczecina - mv „ALBATROS” (206 m. dł. i 7,75 zanurzenia). Jednostka ta będzie u nas przebywać 31 sierpnia (godz. 10-16).

Wcześniej - 9 lipca (godz. 7 - 21.30, nabrzeże Polskie) - spodziewamy się wizyty cruisera mv. „DISCOVERY”. Statek ten przypłynie jeszcze powtórnie 14 września (godz. 8 - 21.30, nabrzeże Polskie). Armator tego pięknego wycieczkowca wyraził też wstępną propozycję dwudniowego zawinięcia statku podczas przyszłorocznej operacji żeglarskiej The Tall Ships’ Race.

Bohaterem jedynego tegorocznego zawinięcia na Wały Chrobrego będzie statek mv. „Dephin”. Cruiser przypłynie do Szczecina 15 sierpnia (godz. 9.30-13.). Jednostka ta była już w naszym mieście dwa lata temu, jednak w barwach innego armatora.

Od lat trwają starania o przyciągnięcie jak największej ilości wycieczkowców pełnomorskich do Szczecina. Nie jest to łatwe ze względu chociażby na znane problemy z cumowaniem tych jednostek przy reprezentacyjnych Wałach Chrobrego i z konieczności oferowania armatorom cruiserów jako miejsca postoju nabrzeża Polskiego w szczecińskim porcie. Co roku jednak przedstawiciele spółki Polsteam Shipping Agency oraz Zarządu Portów Morskich Szczecin i Świnoujście, biorą udział w najważniejszych targach i konferencjach, związanych z cruisingiem, gdzie spotykają się oni z właścicielami i czarterującymi wycieczkowców. Od ubiegłego roku do wyjazdów tych przyłączyli się również przedstawiciele Urzędu Miasta. Dodatkowo, w ramach podniesienia atrakcyjności pobytu zagranicznych turystów, od 2008 roku funkcjonuje tzw. pakiet Welcome Program, w ramach którego każdy przybywający do Szczecina cruiser witany jest przez orkiestrę. Podczas pobytu statków uruchamia się także punkty promocyjne miasta. Znajdują się one zarówno na samym nabrzeżu, jak i centrum Szczecina, gdzie zatrzymują się tzw. shuttle-busy, przewożące pasażerów wycieczkowców.  

 Krzysztof Gogol