TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Cezary Sylwestrzak przewodniczącym Rady Oddziału KIGM Szczecin

  • Kategoria: Szczecin

Czytaj więcej: Cezary Sylwestrzak przewodniczącym Rady Oddziału KIGM SzczecinDzisiaj podczas Zebrania Ogólnego Członków zachodniopomorskiego  oddziału Krajowej Izby Gospodarki Morskiej wybrano nową Radę Oddziału na  lata 2012-2016:

Cezary Sylwestrzak -  Przewodniczący Rady (firma Baltic Stevedoring Company) oraz Członkowie Rady: Paweł Adamarek (Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA), Andrzej Nieznaj (Ośrodek Szkolenia Morskiego "Libra" w Kołobrzegu), Wojciech Pysiak (Bulk Cargo Port Szczecin Sp. z o.o.), Tadeusz Stryjewski (Port Handlowy Świnoujście), Paweł Szynkaruk (Polska Żegluga Morska),  Arkadiusz Świech (Finomar Sp. z o.o.), Roman Żołnowski (Andreas Sp. z o.o.),

Najważniejsze cele jakie postawiła przed sobą nowa Rada to m.in.: Aktywne  włączenie się w działania dotyczące realizacji strategii rozwoju  regionu zachodniopomorskiego w zakresie  gospodarki morskiej â    zaangażowanie i udział Oddziału KIGM na wszelkich płaszczyznach i  różnych forach gospodarczych Pomorza Zachodniego, budowanie  wizerunku Krajowej Izby Gospodarki Morskiej Oddział Zachodniopomorski w  kierunku reprezentowania środowiska  zachodniopomorskiego na forum  krajowym i zagranicznym, Współudział  w przygotowaniu, opiniowaniu, konsultacji i ocenie aktów prawnych,  wystąpień oraz  dokumentów dotyczących gospodarki morskiej. realizacja  zadań statutowych w zakresie edukacji morskiej m.in. poprzez  organizację seminariów gospodarczych  lub konferencji tematycznych, reprezentowanie Członków Izby przez lokalnymi władzami samorządowymi i urzędami, organizowanie  i przeprowadzanie otwartych spotkań dyskusyjnych z udziałem władz  centralnych, miasta i regionu oraz  spotkań integracyjnych dla Członków  Oddziału, pomoc  członkom Oddziału w nawiązaniu kontaktów gospodarczych z partnerami  krajowymi i zagranicznymi oraz pomoc  w zakresie rozwiązywania bieżących  problemów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą m.in.  poprzez doradztwo prawne, konsulting, dostęp do literatury,  obowiązujących przepisów, kontynuowanie działalności szkoleniowej, prowadzenie działalności promocyjnej m.in. poprzez organizację targów i wystaw, pozyskiwanie nowych Członków, współpraca z innymi Organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców.

MiO

Rafał Wardziński: Współpracę oceniam niezwykle wysoko

Czytaj więcej: Rafał Wardziński: Współpracę oceniam niezwykle wysokoMorza i Oceany: - Jaki cel stawia sobie Pan Prezes w kierowaniu spółką Polskie LNG?

Rafał Wardziński, Prezes Zarządu Polskie LNG S.A.: - Celem priorytetowym spółki Polskie LNG jest ukończenie budowy terminalu LNG w Świnoujściu. Jest to jeden z najważniejszych projektów infrastrukturalnych prowadzonych obecnie w Polsce. Jest to inwestycja o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Jako element zintegrowanej infrastruktury przesyłowej w ramach korytarza Północ – Południe ma także niezwykle ważną rolę dla całego regionu Europy Środkowej i Południowej. Równolegle do naszego nadrzędnego celu, jakim jest oddanie instalacji do użytku, spółka Polskie LNG prowadzi analizy dotyczące dodatkowych funkcjonalności terminalu LNG, które mają dać odpowiedź na pytanie o najlepsze możliwości wykorzystania tej instalacji na zasadach komercyjnych. Należy przypomnieć bowiem, że spółka Polskie LNG odpowiada nie tylko za budowę terminalu, lecz także za jego właściwą eksploatację w przyszłości. W celu właściwego przygotowania do tego drugiego etapu, już teraz rozpoczęliśmy cykl działań, które pozwolą nam właściwie przygotować się do momentu, w którym terminal zostanie oddany do eksploatacji.

Morza i Oceany: - Czy widzi Pan jakieś zagrożenia w planowanym oddaniu do użytku terminalu w Świnoujściu?

Rafał Wardziński: - Budowa terminalu LNG to ogromne przedsięwzięcie, zarówno pod kątem organizacyjnym, jak też technicznym i finansowym. Jest to pierwsza tego typu instalacja w naszym rejonie Europy. W efekcie budowy terminalu ma powstać infrastruktura umożliwiająca import i regazyfikację do 5 mld m3 gazu ziemnego rocznie, z możliwością rozbudowy do 7,5 mld m3. Przypomnijmy, że obecny poziom zużycia gazu ziemnego w Polsce wynosi ok. 14 mld m3. To porównanie pozwala na właściwe zrozumienie jak wielka jest to inwestycja i jak duża odpowiedzialność ciąży na spółce Polskie LNG. Obecnie robimy wszystko, by terminal został wybudowany zgodnie z najwyższymi normami jakościowymi, został oddany do użytku zgodnie z harmonogramem z 2010 roku i kosztował nie więcej niż zostało to ustalone z wykonawcą. Umiejętność właściwego zarządzania ryzykiem związanym z realizacją tej inwestycji jest jednym z kluczowych czynników mających wpływ na końcowy sukces. Jest to tak złożony proces, że każdego dnia może wydarzyć się coś nieoczekiwanego, należy jednakże podkreślić, że dotychczas nie napotkaliśmy większych problemów przy budowie terminala. I liczymy, że ten stan rzeczy utrzyma się do ostatniego dnia budowy.

Morza i Oceany: - Proszę powiedzieć nam na jakim etapie jest budowa zbiorników i czy jest Pan zadowolony z dotychczasowych efektów budowania platform cumowniczych przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście?

Rafał Wardziński: - Wkrótce rozpocznie się bardzo skomplikowana technicznie operacja podnoszenia kopuł zamykających zbiorniki, jak również montaż stalowego płaszcza ochronnego, stanowiącego najważniejszy element wewnątrz tych monumentalnych obiektów. Pod koniec roku zostaną one zalane betonem. Jeśli chodzi o współpracę z naszymi partnerami, a przypomnijmy, że cały projekt jest realizowany przez cztery podmioty: Gaz - System S.A., Zarząd Portów Morskich Szczecin i Świnoujście S.A., Urząd Morski w Szczecinie oraz Polskie LNG, to oceniam ją niezwykle wysoko.

Dziękujemy za rozmowę

Bogdan Tychowski

OCEANA: Tuzin martwych fok szarych znaleziono w Filandii

  • Kategoria: Gdynia

Czytaj więcej: OCEANA: Tuzin martwych fok szarych znaleziono w FilandiiNurkowie z organizacji Oceana znaleźli tuzin martwych, młodych fok szarych na dnie Bałtyku przy szkierze Bogskär, na południe od Wysp Alandzkich. Odkrycia dokonano w trakcie prowadzonych na tamtym obszarze badań, w ramach drugiej już ekspedycji Bałtyckiej organizowanej przez Oceanę. Ciała zwierząt, w większości osobniki młode około półroczne, znaleziono na głębokościach od siedmiu do jedenastu metrów, około 20 metrów od szkieru. W kilku przypadkach martwe młode znalezione było przy ciele dorosłej foki. Martwe foki szare (Halichoerus grypus). Szkier Bogskär, na południe od Wysp Alandzkich,

Bogskär to odizolowany szkier, znajdujący się pomiędzy Finlandią i Szwecją, 60 kilometrów od najbliższego wybrzeża. Znajduje się na nim jedynie automatyczna latarnia morska i lądowisko dla helikopterów. Bogskär jest także domem dla niewielkiej kolonii fok szarych, składającej się z nie więcej niż 25 osobników. Pomijając martwe foki na dnie morza, reszta mieszkańców szkieru zdawała się być w bardzo dobrej kondycji zdrowotnej.

Przyczyn śmierci aż 12 osobników, co niewątpliwie będzie miało istotny wpływ na kolonię z powodu jej niewielkiego rozmiaru, nie udało się jeszcze określić. Zwierzęta nie były niedożywione, nie stwierdzono na ich ciele uszkodzeń fizycznych np. Ran postrzałowych lub wywołanych przez haki. Jednakże hipotezy, że młode udusiły się w sieciach rybackich, które potem zabrano z miejsca wypadku nie można wykluczyć. Eksperci, z którymi konsultowała się Oceana twierdzą, że zatrucie toksycznymi glonami może być jedną z domniemanych przyczyn śmierci fok, nie wykluczają też infekcji wirusowej.

Oceana skonsultowała się z wieloma fińskimi ekspertami zajmującymi się ekologią i biologią fok, by uzyskać pomoc w określeniu przyczyn śmierci znalezionych osobników i zapobiec podobnym przypadkom w przyszłości, co mogłoby doprowadzić do wyginięcia kolonii na szkierze Bogskär.

Martwe zwierzęta znaleziono w trakcie badań prowadzonych w ramach drugiej już ekspedycji Bałtyckiej zorganizowanej przez Oceanę w celu zebrania danych, niezbędnych do wzmocnienia propozycji organizacji, by 30% powierzchni Bałtyku objąć ochroną powiększając sieć morskich obszarów chronionych. Informacje zdobyte podczas rejsu badawczego mają także posłużyć do opracowania planów zarządzania rybołówstwem.

“Morze Bałtyckie jest w złej kondycji. Sytuacje takie jak udokumentowana przez nas śmierć 1/3 kolonii fok szarych muszą być odpowiednio zbadane by poznać przyczyny zdarzenia”, powiedziała Hanna Paulomaki, biolog morski i Kierownik Projektu Bałtyckiego w organizacji Oceana. „Odpowiednie zarządzanie środowiskiem a także zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i biogenów do Bałtyku, mogłyby zapobiec takim incydentom w przyszłości. Bardzo ważne jest też stworzenie spójnej sieci morskich obszarów chronionych wraz z planami zarządzania rybołówstwem w tych obszarach.”

MSP: 28 maja br. podpisanie umowy sprzedaży PŻB

  • Kategoria: PŻB

Czytaj więcej: MSP: 28 maja br. podpisanie umowy sprzedaży PŻBWstępny termin podpisania umowy został przesunięty na 28 maja br. Przed tym dniem inwestor musi wpłacić umówioną kwotę. Jak tylko umowa zostanie podpisana poinformujemy Pana o tym.

MSP sprawdziło wiarygodność inwestora stosownie do obowiązujących w tym zakresie standardów (m.in. inwestor musiał przedłożyć dokumenty świadczące o tym, iż jest w stanie sfinansować transakcję). Przedłużanie terminu podpisania umowy zdarza się w realizowanych procesach prywatyzacyjnych i związane jest przeważnie z faktem doprecyzowania przez strony zapisów umowy, które do momentu podpisania umowy sprzedaży mogą podlegać korektom.

Ze względu na poufność procesu negocjacji nie jest możliwe do momentu ich formalnego zakończenia ujawnianie szczegółowych zapisów umowy sprzedaży dotyczących inwestycji, czy też innych zapisów zabezpieczających funkcjonowanie spółki. Możemy jedynie zasygnalizować, że Ministerstwo Skarbu Państwa ocenia pakiet inwestycyjny zawarty w umowie jako mogący zapewnić rozwój spółce. W umowie znajdują się również zapisy zabezpieczające spółkę przed wygaszeniem działalności, a zobowiązania zabezpieczone są kwotami gwarancyjnymi.

Magdalena Kobos rzeczniczka MSP

Cezary Sylwestrzak: Gospodarka morska wyszła z kryzysu

  • Kategoria: Szczecin

 

Czytaj więcej: Cezary Sylwestrzak: Gospodarka morska wyszła z kryzysuMorza i Oceany: - Jak minęła ostatnia kadencja? Co się udało załatwić a czego nie dla szczecińskiej gospodarki morskiej?

Cezary Sylwestrzak, przewodniczący Rady Oddziału Regionalnego KIGM:

- Dobrze. Gospodarka morska wyszła z kryzysu i dalej sobie dobrze radzi. Najważniejsza jest sprawa jedności środowiska, która została potwierdzona choćby w trakcie walki o VAT. Nasze główne bolączki zostały przekazane na spotkaniach, w których uczestniczyli politycy i samorządowcy. Jesteśmy w dobrych relacjach z urzędami; marszałkowskim, wojewódzkim i miejskim oraz najważniejszymi ośrodkami gospodarczymi polskiego wybrzeża.

Morza i Oceany: - Jakie tematy były najtrudniejsze do przeprowadzenia albo nadal występują i czy mają szansę powodzenia?

C. Sylwestrzak: - Najważniejszy temat to 12,5 dla toru wodnego   łączącego Szczecin z morzem. Temat bardzo perspektywiczny, ale jedyny, który  zapewni stały rozwój gospodarczy dla wszystkich gmin i firm leżących w dolnym   biegu Odry.

Morza Oceany: - Czy będzie Pan startował w wyborach i z jakim programem?

Cezary Sylwestrzak: Tak. Jeżeli chodzi o program, to tworzą go wszyscy członkowie organizacji. 

Morza i Oceany: - Jaka powinna być następna czteroletnia kadencja nowego kierownictwa   albo nadal pod Pana rządami?

Cezary Sylwestrzak: - Powtórzę się, środowisko powinno wyznaczyć dwa lub trzy priorytetowe zadania i wokół nich zebrać wszystkich w celu ich realizacji. Zapraszam również wszystkich do pracy w Naszej organizacji. W tym roku mija 10 lat od powstania  KIGM -u w naszym   regionie. i należałoby dalej ją   rozwijać .

Rozmawiał: Bogdan Tychowski


Notice: Undefined offset: 1 in /home/bogtyc789/websites/www/templates/gk_news/html/pagination.php on line 18

Notice: Undefined offset: 1 in /home/bogtyc789/websites/www/templates/gk_news/html/pagination.php on line 34

Notice: Undefined offset: 2 in /home/bogtyc789/websites/www/templates/gk_news/html/pagination.php on line 34

Notice: Undefined offset: 3 in /home/bogtyc789/websites/www/templates/gk_news/html/pagination.php on line 34