TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Bruksela: Komisja uznała, że pożyczka udzielona przez Polskę Stoczni Crist nie stanowi pomocy

Czytaj więcej: Bruksela: Komisja uznała, że pożyczka udzielona przez Polskę Stoczni Crist nie stanowi pomocyPo szczegółowym zbadaniu sprawy Komisja Europejska stwierdziła, że pożyczka w kwocie 150 mln PLN (ok. 37,5 mln euro), przyznana stoczni Crist przez należącą do państwa Agencję Rozwoju Przemysłu(ARP), była zgodna z unijnym przepisami w dziedzinie pomocy państwa.

Komisja uznała, że pożyczkę przyznano na warunkach rynkowych i dlatego spółka Crist nie uzyskała nieuzasadnionej korzyści ekonomicznej. Pożyczka nie stanowi zatem pomocy państwa w rozumieniu unijnych przepisów w dziedzinie pomocy państwa.

W styczniu 2012 r. Komisja wszczęła z własnej inicjatywy postępowanie w sprawie pożyczek ARP dla spółek Nauta i Crist na nabycie składników majątku stoczni Gdynia (zob. IP/12/41).Postępowanie w sprawie pożyczki dla spółki Nauta jest jeszcze w toku. Na podstawie informacji przekazanych przez władze polskie Komisja skoncentrowała się w swojej analizie na następujących kwestiach: (i) oprocentowaniu pożyczki, (ii) zabezpieczeniu dostarczonymprzez spółkę Crist, (iii) informacjach o działalności spółki Crist, jakimi dysponowała APR przed przyznaniem pożyczki.

Komisja w trakcie postępowania ustaliła w szczególności, że podejmując decyzję o przyznaniu pożyczki spółce Crist, ARP dysponowała takimi informacjami, że gdyby na jej miejscu znalazł się inwestorprywatny, podjąłby on taką samą decyzję. Komisja stwierdziła ponadto, że oprocentowanie pożyczki odpowiadało stopie rynkowej i że zabezpieczenie dobrze pokrywało ryzyko kredytowe. Komisja uznała w związku z tym, że pożyczka ARP nie przyniosła spółce Crist nieuzasadnionejkorzyści ekonomicznej i nie wywołała żadnych zakłóceń konkurencji. Zatem pożyczka nie stanowi pomocy państwa w rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

Kontekst

Interwencje władz publicznych w spółkach prowadzących działalność gospodarczą nie wiążą się z pomocą państwa, jeżeli następują na warunkach, jakie zaakceptowałby prywatny podmiot działający na warunkach rynkowych (jest to tzw. test prywatnego inwestora).

Gdy Komisja ma wątpliwości co do tego, czy warunki tego testu są spełnione, ma obowiązek wszcząć szczegółowe postępowanie. Jeżeli uzna, że dany środek spełnia wymogi testu, wydaje decyzję, w którejstwierdza, że dany środek nie stanowi pomocy państwa. Jeżeli natomiast warunki testu nie są spełnione, stwierdza, że środek zawiera element pomocy państwa. Następnie Komisja sprawdza, czy pomoc można uznać za zgodną z unijnymi przepisami w dziedzinie pomocypaństwa, na przykład dlatego, że służy realizacji celu leżącego we wspólnym interesie (takiego jak np. rozwój regionalny, ochrona środowiska czy wspieranie badań i rozwoju). Pomoc taka nie może jednak wywoływać nadmiernych zakłóceń konkurencji na rynku wewnętrznym.

Jawna wersja decyzji zostanie udostępniona pod numerem sprawy SA.33114w Rejestrze pomocy państwa na stronie DyrekcjiGeneralnej ds. Konkurencji po wyjaśnieniu kwestii poufności. Wykaz nowych decyzji dotyczących pomocy państwa opublikowanych w internecie i Dzienniku Urzędowym zamieszczany jest w biuletynie StateAid Weekly e-News.

Marta Angrocka-Krawczyk

Wydział prasy

Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce

Sławomir Nowak w Pekinie: spotkanie z wiceministrem Ministerstwa Handlu CHRL

Czytaj więcej: Sławomir Nowak w Pekinie: spotkanie z wiceministrem Ministerstwa Handlu CHRLWczoraj (24 lipca br.) w Pekinie Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak spotkał się z Wiceministrem Ministerstwa Handlu CHRL Zhong Shan. Minister Zhong Shan odpowiada w Ministerstwie Handlu za kontakty z Europą Środkowo-Wschodnią oraz realizację programu 12 Punktów Premiera Wen Jiabao.

Omówiono tematy związane z wdrażaniem umowy o współpracy w zakresie zrównoważonej infrastruktury, w tym budowy połączeń pomiędzy Chinami a Europą Środkową oraz wykorzystania polskiej infrastruktury logistyczno-transportowej dla budowy sieci dystrybucji towarów chińskich w Europie Środkowej i Wschodniej.

Rozmowy dotyczyły również roli tej instytucji w realizacji zapowiedzianego w kwietniu br. przez chińskiego szefa rządu programu pogłębienia współpracy m.in. w obszarze infrastruktury. Jest to związane z realizacją podpisanej w kwietniu br. przez Ministra Sławomira Nowaka i Ministra Handlu CHRL Chen Demingiem Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w zakresie zrównoważonej infrastruktury.

Odbyło się również spotkanie z władzami Bank of China: Wiceprezesem Chen Siqing, któremu towarzyszył Dyrektor Generalny zespołu ds. bankowości biznesowej, Lin Jingzhen oraz Dyrektor Generalny zespołu ds. Rozliczeń Międzynarodowych, Cheng Jun. Rozmowy dotyczyły roli Bank of China w zapowiedzianej przez rząd chiński preferencyjnej linii kredytowej w wys. 10 mld USD przeznaczonej na wsparcie chińskich inwestycji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.  Podczas obu spotkań, zarówno w Ministerstwie Handlu, jak i w Bank of China, Minister Sławomir Nowak poruszył kwestię konieczności odblokowania przez Bank of China wypłaty gwarancji bankowej za umowę niezrealizowaną przez firmę Covec przy budowie autostrady A2. Minister podkreślił stanowczo, że jest to najważniejsza kwestia, którą należy uregulować, by współpraca polsko-chińska w dziedzinie infrastruktury mogła się odbywać bez obciążeń. Minister Handlu oświadczył, że rząd chiński traktuje tę sprawę bardzo poważnie, a wiceprezes Bank of China podkreślił, że honoruje wszystkie procedury i standardy bankowe i oczekuje, że chiński sąd szybko zakończy postępowanie, by można było wypłacić należną gwarancję.  Minister Sławomir Nowak odbył też rozmowę z prezesem China Ocean Shipping (Group) Company (COSCO) Wei Jiafu, grupy posiadającej największą w Chinach i piątą co do wielkości flotę kontenerową na świecie. Spotkanie było kontynuacją poniedziałkowych spotkań z przedstawicielami firm wchodzącymi w skład Grupy COSCO, w tym z dyrektorem generalnym Tan Bing z firmy Cosco Shipping Line & Cosco Freight Forwarding Company.  W dniach 23-28 lipca br., Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak na zaproszenie Li Shenglin, Ministra Transportu CHRL odbywa oficjalną wizytę w Chińskiej Republice Ludowej.

Wizyta jest organizowana we współpracy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ). Ministrowi towarzyszy Andrzej Massel, podsekretarz stanu w MTBiGM odpowiadający za transport kolejowy, Sławomir Majman, prezes zarządu PAIiIZ, oraz przedstawiciele firm z sektora transportu morskiego, kolejowego i lotniczego. Celem wizyty jest umocnienie pozytywnego wizerunku Polski jako kraju atrakcyjnego pod względem lokowania inwestycji zagranicznych oraz prowadzenia biznesu.

Polwax zabezpiecza liny okrętowe

  • Kategoria: Gdańsk

Czytaj więcej: Polwax zabezpiecza liny okrętowe Pod koniec pierwszego kwartału 2012 roku spółka uruchomiła produkcję specjalistycznego środka smarnego Marwax do zabezpieczania powierzchni metalowych przed korozją. Jego głównymi odbiorcami są firmy zachodnie, a podstawowym zastosowaniem zabezpieczanie stalowych lin okrętowych. 

- Na statkach możemy je spotkać wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z koniecznością przemieszczania ładunków. Zatem stosowane są w suwnicach, dźwigach, wciągarkach, windach - podkreśla Izabela Robak, szef Biura Technologii i Rozwoju spółki.

- Zarówno na wielkich, jak i małych jednostkach, stalowych i tych z włókna węglowego. Ich zastosowanie jest nieograniczone. Nasz środek umożliwia zabezpieczenie lin stalowych przed ekstremalnymi warunkami środowiska, w których pracują” wilgocią i olbrzymim zasoleniem – wyjaśnia Izabela Robak.

Czytaj więcej: Polwax zabezpiecza liny okrętowe W zależności od wielkości i przeznaczenia na statku może być od kilkudziesięciu do kilku kilometrów stalowych lin. Głównymi odbiorcami Marwax-u są producenci smarów i środków antykorozyjnych. To nie jedyny produkt oferowany na tym rynku. Spółka dostarcza też wazeliny techniczne i wosk konserwacyjny.

– Mamy całą grupę produktów, które powstały, na zamówienie konkretnego odbiorcy, do specjalistycznego zastosowania i z czasem okazało się, że rynek na nie jest znacznie większy niż ktokolwiek przypuszczał – zapewnia Jacek Stelmach, wiceprezes zarządu spółki Polwax (dawniej LOTOS Parafiny).

– Niewątpliwym atutem spółki jest elastyczność, która pozwala na dostosowywanie praktycznie każdego z oferowanych wyrobów pod wymagania konkretnego odbiorcy, z uwzględnieniem specyfiki jego produkcji – dodaje prezes Stelmach.

Polwax dawniej LOTOS Parafiny to największy polski i jeden z wiodących w Europie producentów i dystrybutorów parafin rafinowanych i odwanianych. Wyroby spółki Polwax znajdują liczne zastosowania w przemyśle m.in. drzewnym, gumowym, papierniczym, odlewniczym, maszynowym oraz w procesie produkcji nawozów sztucznych. Spółka, wykorzystując osiągnięcia własnego biura badań i rozwoju, koncentruje się na tworzeniu innowacyjnych produktów dla innych gałęzi przemysłu, co umożliwia jej ekspansję na nowe rynki zbytu.

W połowie stycznia GRUPA LOTOS SA podpisała umowę sprzedaży 100% udziałów spółce Krokus Chem Sp. z o.o., w której swoje udziały posiada Fundusz Nova Polonia Natexis II oraz kadra menadżerska b. spółki LOTOS Parafiny. Wyroby spółki znajdują liczne zastosowania w przemyśle m.in. drzewnym, gumowym, papierniczym oraz w procesie produkcji nawozów sztucznych. Spółka, wykorzystując osiągnięcia własnego biura badań i rozwoju, koncentruje się na tworzeniu innowacyjnych produktów dla innych gałęzi przemysłu, co umożliwia jej ekspansję na nowe rynki zbytu. Krokus PE zarządza funduszem private equity Nova Polonia Natexis II inwestującym w polskie małe i średnie firmy prywatne. Fundusz dostarcza kapitału szybko rozwijającym się przedsiębiorstwom oraz finansuje wykupy firm, w tym wykupy menedżerskie. Kapitał NPN II wynosi 100 mln Euro. NPN II jest czwartym funduszem, którym zarządzają wspólnicy Krokus Private Equity.

PR

Rozpoczęła się wizyta Sławomira Nowaka w Chińskiej Republice Ludowej

Czytaj więcej: Rozpoczęła się wizyta Sławomira Nowaka w Chińskiej Republice LudowejW dniu 23 lipca br. rozpoczęła się oficjalna wizyta Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka w Chińskiej Republice Ludowej. Wizyta odbywa się na zaproszenie Li Shenglina, Ministra Transportu CHRL, jej celem jest umocnienie pozytywnego wizerunku Polski jako kraju atrakcyjnego pod względem lokowania inwestycji zagranicznych oraz prowadzenia biznesu.

W Szanghaju Minister Sławomir Nowak wziął udział w konferencji nt. „Rozwój współpracy logistycznej między Polską i Chinami”. W spotkaniu uczestniczyło przedstawiciele ponad stu przedsiębiorstw chińskich oraz kierownictwo polskich przedsiębiorstw z sektora kolejowego (PKP Cargo S.A.), morskiego (Port Gdańsk S.A., Port Gdynia S.A., Port Szczecin-Świnoujście S.A., Terminal Kontenerowy DCT Gdańsk, Chińsko-Polskie Towarzystwo Okrętowe S.A. w Szanghaju „Chipolbrok”) oraz lotniczego (LOT Cargo). Strona chińska reprezentowana była również przez Komisję Transportu Miasta Szanghaj. W godzinach popołudniowych (czasu miejscowego) Minister Sławomir Nowak rozmawiał z Wicemerem Szanghaju Shen Jun na temat możliwości współpracy transportowej i logistycznej. 

Czytaj więcej: Rozpoczęła się wizyta Sławomira Nowaka w Chińskiej Republice LudowejKalendarz spotkań Ministra Sławomira Nowaka obejmował również rozmowy z przedstawicielami chińskiego biznesu, w tym z dyrektorem generalnym Tan Bing z firmy Cosco Shipping Line & Cosco Freight Forwarding Company oraz wiceprezesem China Shipping Line Zhao Hongzhou. Rozmowy dotyczyły możliwości współpracy tych firm z Polską i ich inwestycji w polskich portach morskich, zwłaszcza w Porcie Gdańsk S.A. Obie firmy są zainteresowane współpracą, a zapowiedziana przez szefa chińskiego rządu Wen Jiabao linia kredytowa znacząco zwiększa szanse na taką współpracę. 

China Shipping Line to jedno z kluczowych chińskich przedsiębiorstw państwowych działające w różnych regionach świata. Głównym zakresem działalności są przewozy kontenerów, cystern, transport pasażerski, transport samochodów. Ponadto firma zajmuje się usługami z zakresu logistyki poprzez sieć agencji spedycyjnych prowadzi przewozy lotnicze towarów, zajmuje się budową statków, produkcją kontenerów, handlem, inwestycjami finansowymi oraz technologiami informatycznymi. China Shipping przyczynia się do rozwoju naukowego oraz utworzenie potęgi handlowej Chin w transporcie morskim.   Cosco Shipping Line & Cosco Freight Forwarding Company to firmy prowadzące usługi z zakresu spedycji, logistyki, budowy, naprawy i utrzymania statków. Wchodzą w skład grupy pod nazwą China Ocean Shipping (Group) Company (COSCO). Grupa COSCO jest jednym z głównych wielonarodowych przedsiębiorstw na świecie. Prowadzi przewozy do ponad 1600 portów w ponad 160 krajach. Posiada największą w Chinach i drugą co do wielkości flotę na świecie. Jest największą w Chinach i piątą, co do wielkości flota kontenerową na świecie. 

Ponadto, Minister spotkał się z władzami największego portu kontenerowego świata Yangshan i polskimi studentami Shanghai Maritime University.

MiO/MTBiGM

Bruksela: Komisja przedstawia nowe środki na rzecz lepszej ochrony zasobów głębinowych i ich siedlisk

Czytaj więcej: Bruksela: Komisja przedstawia nowe środki na rzecz lepszej ochrony zasobów głębinowych i ich...Komisja Europejska zaproponowała nowe środki mające na celu regulację połowów gatunków głębinowych na północno-wschodnim Atlantyku. Ekosystemy głębinowe i gatunki, które w nich żyją, są szczególnie wrażliwe na działalność człowieka. Nowe rozporządzenie dąży do zapewnienia zrównoważonego połowu gatunków głębinowych, spadku liczby niepożądanych przyłowów, zmniejszenia wpływu człowieka na wrażliwe głębinowe siedliska naturalne oraz uzyskiwania większej ilości danych na temat biologii tych gatunków.

W tym celu Komisja proponuje usprawnienie systemu wydawania licencji oraz stopniowe wycofywanie narzędzi połowowych używanych podczas tradycyjnych połowów gatunków głębinowych, a mianowicie tuk dennych oraz sieci skrzelowych stawnych. Komisja przewiduje również wprowadzenie szczególnych wymagań w odniesieniu do gromadzenia danych z połowów dalekomorskich. Przy wprowadzaniu dostosowań niezbędnych do wdrożenia tych środków istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia finansowego w ramach funduszy UE

Zasoby głębinowe mogą stanowić przyłów przy wielu rodzajach połowów. Istnieją jednak także statki rybackie, które poławiają właśnie te gatunki. Są one zależne od istnienia tych zasobów, zatem ich działalność połowowa powinna być zarządzana w sposób zrównoważony. Oznacza to przede wszystkim konieczność stopniowego przejścia w kierunku technik połowowych, które są bardziej selektywne i mają mniejszy wpływ na siedliska głębinowe.

Komisja proponuje, aby licencje na połowy gatunków głębinowych przy pomocy tuk dennych oraz sieci skrzelowych stawnych były stopniowo wycofywane, ponieważ powodują one więcej szkód dla wrażliwych ekosystemów głębinowych niż inne metody połowów, a ich zastosowanie wiąże się z wysokim poziomem niepożądanych przyłowów (20 do 40 proc. masy lub więcej). Wniosek nie będzie miał wpływu na inne połowy przemysłowe przy użyciu tuk dennych, ponieważ proponowane środki dotyczą wyłącznie połowów ryb głębinowych.

Rybacy już teraz współpracują z naukowcami, aby dowiedzieć się więcej na temat ekosystemów głębinowych, które w dużym stopniu pozostają nieznane. Aby znaleźć sposoby testowania mniej szkodliwych narzędzi połowowych i przejść w kierunku technik i strategii połowowych, które mają mniejszy wpływ na te delikatne ekosystemy, Komisja postanowiła sfinansować badanie w tej dziedzinie, prowadzone we współpracy z przedsiębiorstwami zaangażowanymi w działalność dalekomorską.

Kontekst

Gatunki głębinowe poławiane są w głębokich wodach na Atlantyku poza głównymi łowiskami znajdującymi się na szelfach kontynentalnych, na głębokości do 4 tys. metrów. Ich siedliska i ekosystemy pozostają w dużej mierze nieznane, ale obecnie wiadomo, że znajdują się tam rafy koralowe, mające nawet 8,5 tys. lat oraz stare i pierwotne gatunki, które są jeszcze mało zbadane. Jest to wrażliwe środowisko, które raz zniszczone, ma małe szanse na odbudowę. Gatunki głębinowe są bardzo wrażliwe na połowy, ponieważ ich zasoby maleją bardzo szybko, ale odbudowa ich stad trwa długo ze względu na niski stopień reprodukcji.

Pałasz czarny i bogar to wysoko cenione przez rybaków gatunki głębinowe, zaś inne takie jak molwa niebieska i buławiki mają średnią wartość. Niektóre gatunki głębinowe, takie jak zasoby gardłosza atlantyckiego i rekinów głębinowych, są poważnie uszczuplone. Pozostałe zasoby mogą być poławiane (molwa niebieska, buławiki), lecz wyłącznie w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego (np. unikając niepotrzebnych przyłowów).

Połowy gatunków głębinowych na północno-wschodnim Atlantyku są prowadzone na wodach unijnych, w tym w regionach najbardziej oddalonych Portugalii i Hiszpanii, a także na wodach międzynarodowych objętych środkami ochronnymi przyjętymi na forum Komisji ds. Rybołówstwa Północno-Wschodniego Atlantyku (NEAFC), w której uczestniczy UE wraz z innymi krajami dokonującymi połowów na tym obszarze.

Połowy dalekomorskie dostarczają około 1 proc. ryb pochodzących z północno-wschodniego Atlantyku, ale niektóre lokalne społeczności rybackie są do pewnego stopnia uzależnione od połowów dalekomorskich. Liczba połowów – i związanych  Zn imi miejsc pracy – spada od lat , co związane jest z uszczuplonymi zasobami. W przeszłości rybołówstwo dalekomorskie pozostawało w znacznym stopniu nieuregulowane, co miało wyraźnie negatywny wpływ na zasoby. W 2003 r. UE rozpoczęła wprowadzanie ograniczeń dotyczących ilości ryb, które można złowić, liczby statków uprawnionych do połowów oraz liczby dni, kiedy mogą przebywać one na morzu (tj. nakład połowowy) w celu dokonywania połowów tych gatunków.


Notice: Undefined offset: 1 in /home/bogtyc789/websites/www/templates/gk_news/html/pagination.php on line 18

Notice: Undefined offset: 1 in /home/bogtyc789/websites/www/templates/gk_news/html/pagination.php on line 34

Notice: Undefined offset: 2 in /home/bogtyc789/websites/www/templates/gk_news/html/pagination.php on line 34

Notice: Undefined offset: 3 in /home/bogtyc789/websites/www/templates/gk_news/html/pagination.php on line 34